Klagemuligheder

Klagemuligheder

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en beslutning om mit barns skolesituation og få den ændret af en overordnet myndighed?

Skolelederens beslutning

I folkeskolen henhører mange beslutninger under skolelederens selvstændige kompetence, jf. bl.a. menupunkt 6 om sanktioner. Siden 2009 kan der ikke klages til kommunalbestyrelsen over skoleleder beslutninger/afgørelser om fx standpunktskarakterer, placering i klasser og på hold, henvisning til specialundervisning, tilladelser til helt eller delvis at opfylde undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse samt iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden. Skolelederen behøver ikke at træffe alle beslutninger om skolens elever selv, men kan delegere til de ansatte, både generelt og konkret og såvel udtrykkeligt som stiltiende. Hvis skolelederens afgørelse om en af skolens elever rækker ud over den enkelte skole, fx ved henvisning til specialundervisningstilbud uden for skolen, falder den uden for skolelederens selvstændige kompetence, idet spørgsmålet også involverer andre skoler.

Skolebestyrelsens beslutning

Beslutninger, som træffes af skolebestyrelserne, kan ikke indbringes for anden myndighed, idet skolebestyrelserne i deres virke ikke træffer afgørelser vedrørende enkeltpersoner, men deres beslutninger er underlagt kommunalbestyrelsens tilsyn.

 

Kommunalbestyrelsen
Skolelederen refererer til kommunalbestyrelsen, som kan behandle klager over skolelederens eller øvrige ansattes optræden og fastlægge mål, rammer og principper, der indskrænker skolelederens selvstændige kompetence, fx henvisning af egne elever til en specialklasserække på skolen. Hvis skolelederen træffer en beslutning, der er i strid med kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsens rammer og principper, kan sagen også indbringes for kommunalbestyrelsen.

Afgørelser og beslutninger, som træffes af kommunalbestyrelsen vedrørende det kommunale skolevæsen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, bortset fra afgørelser vedr. henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning, som kan indbringes for Klagenævnet for specialundervisning. Nævnet kan vælge at opretholde eller omgøre de kommunale afgørelser; desuden påtales formelle fejl i kommunernes sagsbehandling, fx manglende eller mangelfuld begrundelse for et afslag.

Statsforvaltningen

Kommunernes virksomhed er også på folkeskoleområdet omfattet af den regionale statsforvaltnings tilsyn med kommunalforvaltningen. Her tages alene stilling til en beslutnings lovlighed, ikke til om den er rimelig eller hensigtsmæssig.

Folketingets ombudsmand

Folketingets Ombudsmand behandler klager over den offentlige forvaltning og bedømmer, om myndigheder mv. handler i strid med gældende ret eller på anden måde begår fejl eller forsømmelser i deres opgaveløsning.
Forvaltningslovens § 28 er ændret med virkning fra den 1. juli 2009, og herefter fremgår bestemmelserne om både elektronisk og manuel videregivelse af personoplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder af §§ 5-8 i lov om behandling af personoplysninger. Lovændringen indebar bl.a. en udvidelse af adgangen til manuelt at videregive personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, hvis det er nødvendigt for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Klage over en kommunes eller Statsforvaltningens afgørelse sendes til kommunen/Statsforvaltningen, som videresender klagen og alle papirer i sagen til Ankestyrelsen, som bl.a. kan beslutte, at et barn anbringes uden for hjemmet, skal have samvær eller overvåget samvær med forældrene, at kontakten til en eller begge forældre skal afbrydes, at barnets opholdssted skal være anonymt for forældrene og eventuelle andre forhold, der ikke er klaget om. Ankestyrelsens Familieretsafdeling behandler og afgør sagerne og sender afgørelsen til kommunen eller Statsforvaltningen. Ankestyrelsens afgørelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.

 

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du vil klage over en beslutning om dit barns skoleliv, kan du altid kontakte Forældrerådgivningen, som funderer sin rådgivning i og har tilknyttet eksperter med et indgående kendskab til rammerne for skolens virksomhed og for sagsbehandling, dvs. spørgsmål i relation til folkeskoleloven, serviceloven, forældreansvarsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven med tilhørende bestemmelser. Forældrerådgivningens rådgivere kan også vejlede om konfliktløsning.

Senest opdateret den

13. marts 2015

af

mj

Læs også

10.04.14
Befordring og sikker skolevej
Det er en kommunal forpligtelse at sikre børnenes skolevej.
10.04.14
Fravær fra undervisningen
Læs om lovligt og ulovligt skolefravær.