Upraktisk busplan giver lange ventetider til og fra skole

Upraktisk busplan giver lange ventetider til og fra skole

Om offentlig transport til skolen

Spørgsmål:

Hej Forældrerådgivningen

Jeg håber, I kan hjælpe mig med nedenstående spørgsmål, da jeg ikke selv kan finde svaret. Vi bor i en meget lille landsby, der indtil sommeren 2010 havde sin egen skole. Den blev som så mange andre lukket, og mine børn blev flyttet til en anden skole 8 kilometer væk. Så var vi pludselig afhængig af busser til transporten frem og tilbage til skolen. Der er ingen skolebusser, men en almindelig bus, der kører i fast rute noget af dagen, og resten af dagen er det en telebus. Bussen passer fint om morgen, den kører forbi kl. 7:34, og børnene skal møde kl. 8:00. Men når de skal hjem, skal de dagligt vente 36 minutter på bussen. Og transporttiden hjem er 30 min. Faktisk er der en enkelt dag, de skal vente 58 min, fordi de får lidt tidligere fri end vanligt.

Jeg har fundet ud af, at ifølge Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen kontakte skolebestyrelsen og afstemme bussens afgangstider med skolens ringetider. Jeg har kontaktet både kommune og skole adskillige gange for at gøre opmærksom på den meget lange ventetid, og begge giver da også medhold i, at det ikke er optimalt. Men så sker der bare ikke mere... Jeg har kontaktet busselskabet, der har vist sig mere end villige til at justere køreplanen, men de skal have bestillingen fra kommunen. Endnu et problem opstår, hvis børnene skal møde kl. 10. Her kører der simpelthen ingen bus!

Vi er langt fra de eneste med disse problemer. Mine børn er jo ikke de eneste, der har måttet skifte skole. Så selvom de er 11 og 13 år gamle, er der flere yngre børn, der også må stå ude i alt slags vejr og vente på at komme hjem.

Mit spørgsmål er nu: Hvor lang tid er det rimeligt, at børnene skal vente på at komme hjem?

Venligst,
K


Svar:

Kære K

Du rejser et spørgsmål om, hvor lang tid det er rimeligt at børn skal vente på komme hjem fra skole, når der ikke er en befordring, som er tilpasset børnenes skoletider. Det er et væsentligt spørgsmål for mange forældre, og jeg skal forøge at belyse problemerne og rettighederne.

Det er i Folkeskoleloven i § 26 slået fast, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for skolebefordring af børn til skolegang i en folkeskole. Reglerne herom er uddybet i en bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995. Begge regelsæt kan findes på internettet. Reglerne fastslår, hvad kommunalbestyrelsen som minimum skal sørge for. Der er ikke noget, der forhindrer, at der etableres en bedre befordringsordning, men det er ikke noget, der kan forlanges. Reglerne siger i korthed, at der skal ske befordring ved en afstand på over 2½ km for børn i 0.-3. klasse, over 6 km for børn i 4.-6. kl., over 7 km på 7.-9.kl og 9 km på 10. kl. Herudover skal der ske befordring ved lavere afstande, hvis skolevejen er trafikfarlig.

Det er et hovedprincip, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for tilsynet med eleverne både i forbindelse med skolegangen, ventetider og i forbindelse med den offentlige befordring. Elever må således ikke blot lukkes ud af skolen for at vente på en bus i regn og slud. Der skal sikres et tilstrækkeligt tilsyn fra skolens side.

Kommunalbestyrelsen skal ved tilrettelæggelse af befordringsordninger tage hensyn til børnenes alder, til skolevejens beskaffenhed og til andre ydre omstændigheder herunder befordringsmuligheder. Kommunalbestyrelsen er i den forbindelse forpligtet til at høre både skolen ved skolebestyrelsen, de lokale vejmyndigheder og politiet for så vidt angår vurdering af skolevejens trafikfarlighed. Det betyder ikke, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at følge disse forskellige høringsparters vurderinger, men til at høre disse inden endelig stillingtagen. Det betyder også, at skolebestyrelsen kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, hvis forholdene er belastende.

Du oplyser, at skolevejen er 8 km, hvilket betyder, at den er så lang, at elever til og med 9. klasse har krav på skolebefordring. Denne befordring sker, så vidt jeg forstår, med en lokal offentlig busrute, hvor ventetiden kan være op til en time og befordringstiden ca. ½ time. I regelgrundlaget er det fastlagt, at ventetiden normalt ikke må overstige 60 minutter før og efter skoletiden, men der er ingen regler for befordringstiden. På denne baggrund vurderer jeg, at kommunalbestyrelsen overholder minimumskravene, idet ventetiden er under 60 minutter.

Du nævner også, at der er en dag om ugen, hvor der slet ikke er befordring til en skoledag, der begynder kl. 10.00. Her vil ventetiden ved at køre med bussen til møde kl. 8.00 ikke være rimelig, da ventetiden her formentligt overstiger de 60 minutter, der normalt er maksimum.

Skolen er den part, der skal sikre eleverne gode vente- og befordringsmuligheder. Derfor er din første kontakt faktisk skolen, der skal sikre elevernes befordring og ventetider. Du oplyser, at busselskabet gerne ændrer sin busplan, men at det forudsætter en henvendelse fra kommunalbestyrelsen. Det skyldes sikkert, at der er tale om en rute, der er finansieret af det offentlige, hvor vognmandens køreplaner skal være godkendte. Her vil en skriftlig henvendelse fra skolen til kommunalbestyrelsen med anmodning om en anden ordning eller en ændret køreplan være fremgangsmåden. Der kan være tale om forhold, som ændrer på den indgåede økonomiske aftale mellem busselskabet og vognmanden, og derfor kan den ene part ikke selv indgå en aftale herom. En henvendelse fra skolens leder og skolebestyrelsen vil være den bedste måde at rejse en sådan sag på, og hvis der ikke er problemer hermed, vil det kunne være en god løsning.

Jeg forstår naturligvis godt, at 8 km ikke burde medføre lange ventetimer eller lange befordringstider, sådan at der kan gå 1-1½ time med skolevejen om eftermiddagen. Kommunalbestyrelsen er den ansvarlige part, og jeg vil anbefale dig via skolen at sende en skriftlig henvendelse med anmodning om at skabe bedre forhold for eleverne. Selv om kommunen overholder minimumskravene, og derfor tilsyneladende handler lovmedholdeligt, vil der med den korte afstand være en god begrundelse for at se på mulige forbedringer.

Jeg håber, du får en god dialog med skolen og kommunen herom.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. marts 2015

af

mj

Læs også

14.04.15
Frit skolevalg og specialskole
Om frit skolevalg for elever på specialskole
06.02.12
Skriftlig indberetning af fysisk konflikt mellem lærer og elev
Om skriftlig indberetning