Udelukkelse fra undervisning i hjemklassen

Udelukkelse fra undervisning i hjemklassen

Om udelukkelse fra undervisning

Spørgsmål:

Hejsa

Min datter på 7 år har siden den 24. november ikke været en del af klassen. I tiden forud for dette var der en episode i klassen, hvor min datter siddende på sin stol blev grebet fast om begge skuldre bagfra af en råbende lærer (grundet diskussion om udførelse af skriftlig opgave), samt et par dage efter siddende på sin stol bagom grebet under armen, fastholdt om brystbenet og løftet op af stolen og ud af lokalet. Min datter havde under sidstnævnte episode modsat sig ved at nive og sparke efter læreren. Må lærerne overhovedet anvende den form for magtanvendelse?

Det blev følgende meddelt mig, at min datter ikke kunne være på skolen førend der var drøftet en ordning. Hun fik efter en uge et skema, hvor hun blev bevilliget 10 lektioner pr. uge som eneundervisning og måtte således ikke opholde sig på skolen udenfor undervisningen, dvs. hun frem til nu har penduleret frem og tilbage ml. skole og mig, og tilbage til dem frem til SFO åbner. For 14 dage siden fik hun så et nyt skema med samme timeantal, men hvor timerne er lagt så sent, at hun kunne ”nøjes” med at møde sent (forsat hos mig frem til mødetid), således at SFO’en var åbnet, når undervisningen er slut. Det nye skema fremkom, da jeg henvendte mig til skolen om min utilfredshed om, at min datter skal kastes frem og tilbage på den vis. Min datter vil så gerne være med i klassen, men det må hun ikke - kan man overhovedet nægte hende det rent juridisk?

Det skal lige tilføjes, at jeg allerede ved skolestart sammen med overlevering fra børnehaven gav udtryk for, at hun har et særligt sårbar sind som følge af en far, der har svigtet, samt en måned før skolestart en meget nært tilknyttet storebror, der begik selvmord. I foråret i 0. klasse oplevede min datter sig meget mobbet og ville hver eneste dag dengang ikke i skole, jeg skrev da til PPR, der ikke ville gå ind i det, da de mente der var for megen sorg. Tiden gik og jeg forelagde det for sagsbehandleren kort før sommerferien, tiden gik igen og her er det så endt så frustrerende. Det har været min bekymring, om min datter som følge af hendes traumatiske oplevelser havde udviklet posttraumatisk stress, da hun synes at have mange symptomer herpå i hendes reaktionsmønster, dette er dog heldigvis afkræftet af børnepsykologen. Skolen var ved skolestart bekendte med, at min datter ikke havde modtaget den sorgbearbejdning, jeg havde anmodet om, idet kommunen ikke havde et sådant tilbud for hendes alderstrin. Rent juridisk hvad har min datter så krav på i forhold til undervisning i klassen nu og her? Hun er jo i princippet

forsat delvist bortvist - må man det, eller kan jeg forlange hendes støttetimer ind i klassen, så hun stille og roligt mærker hun trods alle hidtidige nederlag er velkommen? På forhånd tak.

Venligst
L


Svar:

Kære L

Tak for din mail, hvori du beskriver en situation, hvor din datter allerede i 1. klasse modtager eneundervisning i 10 lektioner pr. uge på grund af hendes adfærd, som kan skyldes traumatiske oplevelser og disharmoniske forhold. Du vil gerne vide, om det er lovligt at skolelæreren har anvendt fysisk magt i forhold til din datter, og om det er lovligt, at hun ikke deltager i undervisningen i hjemklassen. Jeg vil gerne besvare dine spørgsmål ved at belyse, hvad der er lovligt, men af din beskrivelse af forholdene fremgår det, at der er tale om komplicerede forhold. Derfor kan jeg ikke tage stilling til på det foreliggende grundlag, om der er handlet korrekt i de enkelte situationer.

I skolen er det tilladt at anvende fysisk magt i form af fastholdelse af børn for at undgå, at de gør skade på sig selv eller andre. Fysisk magtudøvelse må ikke anvendes i unødigt omfang eller som straf. Din beskrivelse af en episode med fysisk magtanvendelse i forbindelse med, at din datter nægter af at udføre en skriftlig opgave, virker unægteligt som en unødvendig anvendelse af magt. Den anden episode, hvor din datter bliver båret ud af klassen med magt er mere kompliceret, idet du også beskriver, at din datter her "sparker og niver". Her kunne der være tale om, at din datter har forstyrret undervisningen i klassen i et omfang, der gør, at hun må forlade klassen, og her har der måske været nødvendigt med fastholdelse. Jeg kan som nævnt ikke alene ud fra din beskrivelse vurdere, om lærerens reaktioner har været lovlige, selv om de forekommer mig lidt overdrevne. Under alle omstændigheder skal en sådan magtanvendelse straks forelægges skolelederen, som er den, der tager stilling til, om reaktionen har været lovlig og orienterer og inddrager forældrene. Men altså kort sagt. Fysisk magtanvendelse er ikke tilladt med mindre der opstår en situation, hvor der er fare for anden skade.

Udelukkelse fra undervisningen kan kun ske i meget begrænset omfang og højst i en uge. Reglerne om sanktioner fra skolens side kan du finde i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, nr. 320 af 26. marts, 2010. Heraf fremgår også, at sanktioner altid skal vurderes i forhold til forseelsens art og baggrund. Din datters reaktioner skal altså ses i forhold til hendes alder og psykiske baggrund med flere belastende problemstillinger. Her er der i bekendtgørelsen fastlagt i paragraf 11, at skolelederen skal inddrage dig som forældre samt anmode Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om hjælp. Så der er god grund til at anmode om bistand herfra, og bede om hjælp til at vurdere, hvorledes problemerne bedst kan imødekommes. Uanset årsagerne til problemerne er din datter kommet i vanskeligheder, som kræver en løsning.

Skolelederen kan ikke bortvise din datter på den baggrund, du beskriver. Hun kan heller ikke lovligt udelukkes fra undervisningen i en længere periode. I stedet har skolen reduceret din datters undervisning til 10 lektioners eneundervisning på skolen. Det er tilladt at give eneundervisning i et mindre timetal pr. uge end det gældende for klassen som en specialpædagogisk foranstaltning, men i så fald skal der så hurtigt som muligt findes et andet undervisningstilbud enten på skolen eller på en anden skole. Reglerne herom findes i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli, 2010 om folkeskolens specialundervisning. Her fremgår det, at midlertidige foranstaltninger højst må forløbe i 3 uger (paragraf 6), og at enkeltmandsundervisning kun må gives i begrænset omfang, og at kommunalbestyrelsen uden ophør skal søge andre undervisningstilbud.

Jeg må derfor konkludere, at det ikke forekommer i orden, at din datter efter jul fortsat ikke har fået et mere omfattende undervisningstilbud. Den iværksatte ordning må være af absolut midlertidig karakter efter lovgivningen, og der skal snarest muligt findes et fyldestgørende undervisningstilbud i henhold til folkeskoleloven. Det er skolelederen, der har ansvaret for det enkelte barns undervisning, og som du skal drøfte mulighederne med. PPR er rådgivende både for dig og for skolen, og du skal inddrages i overvejelserne om, hvordan din datters undervisning igen kan etableres.

Du vil gerne vide, om de anvendte timer til eneundervisning kan forlanges anvendt i klassen til støtte. Svaret her er, at der ikke fra forældrene kan stilles krav om en bestemt støtte eller anvendelse heraf. Men forældrenes ønsker og vurderinger skal indgå i grundlaget for skolelederens beslutninger om støtte, og der skal lægges vægt på forældrenes ønsker ved beslutningen. Jeg forstår på din fremstilling, at børnepsykiatrien er involveret og har vurderet på din datters reaktioner. Jeg kan kun anbefale dig at bede dem hjælpe med til at vurdere, hvilke vilkår der vil være bedst for din datter, og hvis de ikke har grundlag herfor, igen bede PPR om hjælp.

Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at der er et ordentligt undervisningstilbud til alle børn i kommunen. Derfor er det kommunalbestyrelsen og skolen, der har ansvaret for, at den nuværende situation afløses af et mere holdbart tilbud. Man kan ikke lovligt fortsætte med en så begrænset skolegang.

Hvis din datter situation er så vanskelig, at hun ikke kan rummes i sin almindelige klasse, vil det første skridt være at finde ud af, hvad der skal til, for at hun kan få en bedre skolegang. Her er erfaringerne hjemmefra vigtige at medtage. Derfor kan jeg kun opfordre dig til en tæt en dialog med skolen som muligt, da du jo ønsker, at hun fortsætter i sin klasse. Her gælder det om at se fremad. Det er muligt, at nogle af de tidligere episoder ikke var heldige, men de kan jo ikke ændres, og umiddelbart kunne din datters ønsker om at være med i klassen tyde på, at det igen skulle forsøges, evt. med støtte. Det vil nok også være en sådan ordning, som skolen helst ville iværksætte, men det forudsætter, at det vurderes til at være en holdbar løsning.

Jeg håber at have besvaret dine spørgsmål om det lovlige grundlag. Den mere praktiske og konkrete vurdering af, hvad der tjener din datter bedst, kan loven ikke afgøre. Den giver kun rammerne herfor. Du skal kontakte skolelederen og PPR for at finde den bedste løsning.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

1. april 2015

af

mj

Læs også

28.02.13
Vores søn larmer og skal sidde alene
Om urolig elev
06.05.13
Erklæret uegnet til gymnasiet trods god faglighed
Om egnethed til gymnasiet