Tilsyn med eleverne i skoletiden

Tilsyn med eleverne i skoletiden

Skolens tilsynsforpligtelse er fordelt mellem kommunalbestyrelsen og skoleledelsen.

Skolens tilsynsforpligtelse er fastlagt i den såkaldte tilsynsbekendtgørelse med tilhørende vejledning, som fordeler ansvaret mellem kommunalbestyrelsen, som har det overordnede ansvar for, at skolen udøver tilsynet, mens skolelederen beslutter, hvordan tilsynet udøves af lærerne i skolens hverdag. Skolens tilsynsforpligtelse omfatter altså ikke elevernes færden på skolevejen eller i fritidsundervisningen.

Tilsyn er et mangetydigt begreb, men indeholder altid en eller anden form for kontrol. På skoleområdet omfatter tilsynsbegrebet især legalitet (fx om alle kommunens undervisningspligtige børn opfylder undervisningspligten), men i et vist omfang også hensigtsmæssighed og rimelighed i skolens virksomhed. Tilsynet skal altid afpasses efter den konkrete situation og bl.a. tage højde for forhold som elevernes modenhed, fagenes beskaffenhed og lokalernes indretning. En kommune kan således drages til ansvar for skader sket i undervisningstiden, såfremt skaderne kunne være undgået, hvis man havde sørget for fornødent tilsyn, dvs. ifølge retspraksis et sædvanligt culpaansvar.

Hvornår har skolen tilsynspligt?     

Skolebestyrelsen har en central rolle med hensyn til tilsynet med eleverne, dels i kraft af sin centrale beføjelse i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 1, om dens generelle tilsynskompetence for alle dele af den enkelte skoles virksomhed, dels fordi den kan fastsætte principper for skolens tilsyn med eleverne, og dels fordi den godkender skolens ordensregler. Det er skolelederens ansvar at iværksætte tilsynet i praksis, så det har et nødvendigt og tilstrækkeligt indhold/omfang, set i relation til de konkrete forhold, herunder elevernes alder, modenhed og antal, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Omfanget af skolens tilsynspligt med eleverne rækker fra 10 minutter, før undervisningen begynder, til eleverne har forladt skolen ved undervisningens ophør, også begrundet i fx særlige forhold som befordringsordninger eller åbningstider i SFO mv. Tilsynet omfatter skolens område og arealet umiddelbart ud for skolen, mens elevernes øvrige skolevej ikke er omfattet af skolens tilsyn.

I undervisningstiden fører læreren tilsyn med eleverne. Deraf følger dog ikke, at alle elever til stadighed må befinde sig inden for lærerens synskreds, idet tilsyn ved fx holdundervisning i flere forskellige lokaler kan udøves gennem "forudgående instruktion", jf. tilsynsbekendtgørelsens § 5, stk. 2. Ifølge samme paragrafs stk. 4 er skolens tilsynsforpligtelse "ikke til hinder for, at elever, der i særlig grad forstyrrer undervisningen, udelukkes fra resten af timen".

Selvom skolens tilsynsforpligtelse principielt omfatter børnenes færden i skolen, kan skolelederen i henhold til ordensbekendtgørelsen også fastsætte sanktioner i anledning af elevadfærd udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen. Man kan sige, at skolen under sådanne omstændigheder har en indirekte tilsynsforpligtelse for eleverne.

Hvad kan du selv gøre?   

Hvad kan du gøre, hvis dit barn har været ude for ubehageligheder på grund af svigtende tilsyn? Det er vigtigt ved samtale med dit barn at forsøge at få størst mulig klarhed over, hvad der egentlig er sket hvornår og hvordan. Derefter kan du beslutte, om der giver mest mening at kontakte klasselæreren, skoleledelsen eller andre involverede parter.

Senest opdateret den

12. juni 2015

af

mj

Læs også

10.04.14
Skilsmisse og barnets skolegang
Når forældre bliver skilt er samarbejdet mellem skole og hjem særligt vigtigt
24.04.14
Dysleksi/ordblindhed
Hvad er ordblindhed?