Tavshedspligt i konflikt mellem skolebestyrelse og skoleleder

Tavshedspligt i konflikt mellem skolebestyrelse og skoleleder

Om tavshedspligt i ledelseskonflikt

Spørgsmål:

Hej

Jeg har et presserende problem, som jeg ikke kan finde 'lovteksterne' til - kan I hjælpe? Det drejer sig oprindeligt om en konflikt mellem skoleleder og et bestyrelsesmedlem, som vi er i gang med at behandle. Vi er en lilleskole.

I den konkrete sag overværer en fra bestyrelsen skolelederen råbe uhæmmet og meget ubehagelige ting af et andet bestyrelsesmedlem. Skolelederen får næste skoledag en påtale for sin opførsel, og bestyrelsen mødes til et orienterende møde om sagen. Til dette møde læses et brev op som skolelederen har givet bestyrelsesformanden med som begrundelse på episoden. Brevet er i vores øjne dybt problematisk, idet det indeholder ekstremt personfølsomme oplysninger omkring bestyrelsesmedlemmet! Det vedrører både familiens økonomiske situation i en periode sidste år, hvor de ikke kunne betale pga. en ulykkelig situation i familien. I brevet bliver detaljer omkring familiens ældste barn (som har skiftet skole pga. mobning i stor stil) og faderen ligeledes fremført.

Bestyrelsen er nu usikker på, om skolelederen havde lov til at videregive disse personfølsomme oplysninger til bestyrelsen. Vi mener, at han langt har overskredet sin tavshedspligt. Det omtalte bestyrelsesmedlem var ikke blevet spurgt af skolelederen om disse oplysninger måtte videregives, og bestyrelsen havde ikke udbedt sig hverken omfanget eller detaljeringsgraden af oplysninger! Hvad er jeres vurdering - og ikke mindst, hvor kan vi hente lovhjemmel?

Venligst
T


Svar:

Kære T

I spørgsmålet anføres det, at der er tale om en lilleskole. Det anføres også, at skolelederen dagen efter får en påtale for sin opførsel, men ikke af hvem. Jeg har valgt at betragte spørgsmålet som vedrørende en ubehagelig episode på en folkeskole, så der ikke hersker tvivl om, at forvaltnings- og straffelovens regler om tavshedspligt er gældende.

Af Forvaltningsloven § 27 stk. 1 fremgår følgende: ”Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser...” og videre fremgår det af Forvaltningsloven § 27 stk. 1 nr. 6, at enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske forhold, netop kan være sådanne forhold, der er omfattet af tavshedspligten.
 

Omfattet af bestemmelsen er først og fremmest oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold. Oplysninger om foreningsmæssige forhold og væsentlige sociale problemer samt misbrug af nydelsesmidler og lignende vil ligeledes typisk være omfattet af bestemmelsen. Disse betegnes som oplysninger om rent private forhold. Også andre oplysninger vedrørende enkeltpersoners forhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige for andre, som kommer i forbindelse med den pågældende, vil efter bestemmelsen kunne være omfattet af tavshedspligten. Det gælder f.eks. oplysninger om familiemæssige forhold og oplysninger om indtægts- og formueforhold.

Der er således ingen tvivl om, at de afgivne oplysninger er omfattet af skolelederens tavshedspligt. Spørgsmålet er så, om skolelederen har haft ret til at videregive oplysningerne til skolebestyrelsen. En kommune er en enhedsforvaltning, og det betyder, at oplysninger kan udveksles mellem de enkelte forvaltningsenheder, idet de er samme myndighed. Men en skolebestyrelse betragtes i denne sammenhæng ligesom andre råd og nævn som en selvstændig forvaltningsmyndighed. Vi skal således have fat i Forvaltningsloven § 28-§ 32 om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, se også Justitsministeriets Vejledning pkt. 174 og følgende.

Videregivelsesreglerne i § 28 bygger på en opdeling af de fortrolige oplysninger i to kategorier: Oplysninger om RENT PRIVATE FORHOLD, der kun rent undtagelsesvis må videregives til andre forvaltningsmyndigheder, og almindeligt fortrolige oplysninger, der må videregives, når de er af væsentlig betydning for løsningen af andre forvaltningsmyndigheders opgaver. Bestemmelsen i § 28 indebærer, at oplysninger, der vedrører enkeltpersoners rent private forhold, som udgangspunkt ikke må videregives til andre forvaltningsmyndigheder.

De rent private forhold er nærmere beskrevet i vejledningen og gengivet ovenfor. I den aktuelle forespørgsel tales der om en ulykkelig situation i familien og økonomiske problemer samt en sag om flytning af et barn til en anden skole pga. mobning. Det sidstnævnte kan være skolebestyrelsen bekendt, men de økonomiske oplysninger i sammenhæng med en ulykkelig situation kan meget vel falde ind under de særlige følsomme oplysninger. Som udgangspunkt kan disse kunne videregives med den pågældendes tilladelse medmindre videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver, jf. § 28, stk. 2, nr. 4.

Som anført i spørgsmålet er der ikke givet tilladelse til, at skolelederen kan videregive oplysningerne, og der er efter min bedste mening intet behov for videregivelse af oplysningerne for at forholde sig til en sag, hvor skolelederen har ageret uacceptabelt overfor en person i andre personers nærværelse. Skolebestyrelsen kan derfor indgive en klage til kommunalbestyrelsen, som er skolelederens foresatte. 

Venligst,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

22. februar 2016

af

mj

Læs også

09.12.10
Alvorlig konflikt med skole
Om samarbejdsproblemer
14.04.15
Frit skolevalg og specialskole
Om frit skolevalg for elever på specialskole