Sygeundervisning til elev med depression

Sygeundervisning til elev med depression

Om sygeundervisning

Spørgsmål:

Hej

Min datter er pt. sygemeldt med depression. Psykiateren siger, at man muligvis har ret til 10 timers hjemmeundervisning, hvis et barn ikke kan klare at komme i skolen. Er der mon nogen hos jer, der kender til det? Hun går i en privatskole.

Venligst
M


Svar:

Kære M

Du spørger, om der er mulighed for hjemmeundervisning i forbindelse med din datters sygemelding på grund af en depression, der medfører, at hun ikke kommer i sin skole, der er en fri grundskole.

Alle børn i den undervisningspligtige alder er forpligtede og berettigede til at modtage undervisning. Det gælder også for børn, der på grund af sygdom ikke kan følge undervisningen i skolen. Skolen skal kontakte forældrene for at finde en ordning herfor, sådan at barnet kan genoptage sin undervisning. Der må gå op til 3 uger, inden sygeundervisningen iværksættes samt yderligere en uge, hvis barnet forventes at starte i skolen igen ved udløbet af denne uge. Der er ingen faste regler for sygeundervisningens omfang og form eller for, hvordan den skal organiseres, men hovedprincippet er, at der under hensyn til sygdommens karakter og omfang skal gennemføres et fyldestgørende undervisningsforløb, så vidt muligt med støtte fra lærere fra hjemskolen.

Reglerne for sygeundervisning gælder også for de frie skoler, hvor det er skolelederen, der tager stilling til undervisningens art og omfang efter drøftelse med forældrene og eleven. Udgifterne afholdes af skolen, og skolen kan bede om en lægeerklæring som grundlag for stillingtagen til etablering af sygeundervisning.

Det er almindeligt, at der ikke etableres sygeundervisning ved sygdomsforløb på under 3 uger, fordi langt de fleste sygdomsforløb er kortere. Omfanget af undervisningen må i det enkelte tilfælde vurderes, men det vil være sjældent, at den ved individuel tilrettelæggelse overstiger 10 lektioner ugentligt. Ofte klares hjælpen ved mere sporadisk opfølgning fra skolens lærere og i nogle tilfælde ved kontakt via internettet, hvor eleven er i kontakt med fagenes lærere. For børn og unge med psykiatriske problemstillinger kan sygeundervisningen også foregå i form af specialundervisning på mindre hold uden for hjemmet. I så fald vil det være kommunen, der skal involveres med en henvisning hertil.

Jeg kan ikke på baggrund af beskrivelsen vurdere, hvad der er bedst for din datter. Du bør rådføre dig med både skolelederen og den skolepsykologiske rådgivning, der er knyttet til din datters skole, således at I sammen kan vurdere, hvad der vil være den bedste løsning. Det er skolens leder, der afgør, hvad skolen kan sætte i værk. Hvis den frie skole ikke kan hjælpe, og der er behov for en mere omfattende specialpædagogisk bistand, vil det være det kommunale skolevæsen, der skal involveres, fordi der så skal findes et alternativ.

Der er ingen forpligtelse til at sende et barn i skole. Undervisningspligten kan opfyldes ved hjemmeundervisning, hvor man selv som forældre sørger herfor. Hvis en sådan løsning vælges, skal de kommunale skolemyndigheder underrettes og føre tilsyn hermed. I dit tilfælde skal du gå til skolen og få en aftale om, hvordan skolen kan etablere sygeundervisning, som eventuelt kan foregå i hjemmet. Her er det skolen, der afholder udgifterne. For den frie skole gælder, at udgifter hertil indgår i tilskudsgrundlaget.

Reglerne om sygeundervisning findes i folkeskolelovens § 23 og i Bekendtgørelse nr. 675 af 26. oktober 1987 om sygeundervisning m.v.

Jeg håber, du finder en løsning sammen med skolen, eller hvis den ikke kan hjælpe, sammen med kommunen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. marts 2015

af

mj

Læs også

28.02.13
9. klasses eksamen til hjemmeundervist dreng
Om eksamen til elev med hjemmeundervisning
07.03.12
Minimumstimetal for sygeundervisning på friskole
Om minimum for sygeundervisning