Store samarbejdsproblemer med skole efter skilsmisse

Store samarbejdsproblemer med skole efter skilsmisse

Om samarbejdsproblemer efter skilsmisse

Spørgsmål:

Hej

Jeg har fået meget store problemer med skolen efter en skilsmisse. Det har været et langt forløb, så det vil blive en meget lang mail. Mit problem er, at jeg ikke har nogen dialog med skolen, og at kemien mellem mig og viceinspektøren er meget dårlig, da jeg mener, hun er medvirkende årsag til min søns manglende skole gang.

1. Skolen har ikke opdaget, at min datter ikke var i skole i fem måneder, og at min søn ikke var i skole i fem måneder. Jeg mener ikke, skolen har overholdt loven i den forbindelse.

2. Viceinspektøren har nægtet min søn at få fransk, det skulle bruges som gulerod.

3. Viceinspektøren skriver en indberetning med et brev til mig om, at jeg har lov til at kommentere den, men har sendt den til kommunen med det samme.

4. Min datter gik til en psykolog på skolen, men da de ting, hende og datteren snakkede om, kom ud til hele skolen, ville min datter ikke gå der mere, så fandt en privatskole, men viceinspektørens holdning til, at jeg meldte datteren ud, var bare, og jeg citerer, "jo færre børn jo færre problemer".

5. Efter min sagsbehandler har taget fat i skolen, fik min søn en lærer hjem, men da der var tre uger tilbage af året, blev han fyret, fordi han ikke havde meldt sig syg inden kl. 8, og det kan man ikke, da der ikke er nogen, der tager telefon på skolen før ca. kl. 8.15. Jeg har også prøvet det. Min søn var ret glad for ham, og han var i stand til at ændre nogle af min søns holdninger, så de kunne godt have ventet med den fyring. Viceinspektøren tilbød min søn en praktikplads, da hun ikke kunne finde en lærer til ham hjemme.

6. Min søn blev mobbet af en lærer, og det ville skolen ikke gøre noget ved.

7. Jeg er blevet valgt ind i skolebestyrelsen og har prøvet at få taget nogle af disse ting op men uden held. Inspektøren og formanden snakker om, hvilke punkter der skal diskuteres. Jeg har også været til den ansvarlige i kommunen, men han siger, at han kan ikke gøre noget.

Jeg har overvejet at køre en retssag om manglende undervisning i fem måneder.

Jeg kunne godt tænke mig at snakke med en om denne sag, og hvordan jeg kommer videre. Jeg er dårlig til at formulere breve og bliver hele tiden misforstået.

Med venlig hilsen
M


Svar:

Kære M

Tak for din mail, hvori du beskriver en række forhold, som du ikke finder tilfredsstillende på dine børns skole. Du skriver, at du ikke kan komme i en dialog med viceskolelederen, og at du ikke kan få svar, selvom du i skolebestyrelsen forsøger at tage spørgsmål op.

Jeg kan af din mail forstå, at du i forbindelse med en skilsmisse har oplevet problemer med dine børns skolegang, og at der har været meget ulovligt fravær, uden at skolen har reageret herpå. Der har i en kort periode været tilbudt hjemmeundervisning, men nu er i stedet tilbudt en praktikplads til din søn. Der har også været tale om mobning fra en lærers side i forhold til din søn, og din datters samtaler med en psykolog er blevet kendt på skolen af uvedkommende, så din datter ikke længere vil gå der. Der er også fra skolens side givet en underretning til de sociale myndigheder om dine børns forhold, som du ikke har haft lejlighed til at kommentere.

Jeg synes, at du udtrykker dig klart nok, og der er efter din beskrivelse tale om alvorlige problemer, som der skal tages fat på. Jeg kan svare dig konkret på nogle af spørgsmålene, men jeg tror, du skal bede sagsbehandleren hjælpe dig, fordi der tilsyneladende er behov for en støtte, som din nuværende skole ikke umiddelbart stiller til rådighed.

Alle børns fravær fra undervisningen skal registreres af skolen, og hvis der er tale om fravær af ulovlige årsager og ikke på grund af sygdom eller godkendt fravær, skal skolen tage initiativ til at gøre noget ved sagen. Først og fremmest skal der rettes henvendelse til forældrene, der er de ansvarlige for, at børnenes undervisningspligt opfyldes. Hvis det ikke hjælper, skal de sociale myndigheder involveres. Derfor er det ikke i orden, at skolen ikke har reageret på dine børns lange fravær. Jeg kender ikke årsagen til skolens passivitet, men det kunne du jo spørge dem om.

Underretning til de sociale myndigheder skal ske, hvis skolen ikke mener selv at kunne hjælpe børnene til bedre forhold, og hvis der ikke kan etableres en dialog med forældrene, som giver børnene en bedre og acceptabel situation. Nu kan der i en skilsmissesituation nemt opstå forviklinger og uklarhed om ansvar, og det kan have været medvirkende til den situation, hvor skolen underretter de sociale myndigheder uden i forvejen at have drøftet problemerne med dig. Det kan jeg ikke vide. Men det normale er, at skolen først fremsender underretningen efter orientering af og drøftelse med forældrene. Underretningen betyder imidlertid, at du nu får rig mulighed for at forklare din opfattelse af situationen, og at dine børns forhold bliver undersøgt. Det er din sagsbehandler, du skal drøfte underretningen med, herunder om der er forhold både i hjemmet - og udenfor, fx på skolen, som er af betydning.

Med hensyn til psykologsamtaler mellem din datter og en psykolog på skolen, har du som forælder og hun ubetinget ret til at forvente diskretion. Dels skal du af psykologen som forælder til en mindreårig have viden om og indsigt i, hvad formålet er med samtalerne, og du skal inddrages i samråd, hvis der foreslås særlige undervisningsmæssige foranstaltninger. Under alle omstændigheder er det etisk ikke i orden, hvis psykologen omtaler indholdet af samtalerne med din datter for andre. Jeg synes, du skal kontakte psykologen og bede om en forklaring. Hvis psykologen er autoriseret, kan der klages til Psykolognævnet, og ellers kan der klages til Psykologforeningens Etiknævn, hvis de helt grundlæggende regler om diskretion er brudt.

Så er der din søns skolegang. Han har ret til undervisning i folkeskolen til og med 10. klasse. Og han skal ikke nøjes med hjemmeundervisning eller praktik som erstatning for faglig undervisning. Det er på din beskrivelse muligt, at det vil være bedst at finde et andet tilbud, og her har du ret til frit at vælge en anden folkeskole. Selvom din søn er vanskelig, har kommunen en forpligtelse til at stille et undervisningstilbud til rådighed, også selv om det indebærer støtte i skolen. Det kan ikke klares ved at henvise til en praktikplads. Du har som forælder ret til at klage over tilbuddet, og kommunen skal give dig klagevejledning. Da din søn modtager støtte i over halvdelen af undervisningstiden, endda i form af enkeltmandsundervisning, vil jeg mene, at der kan klages til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Undervisningsministeriet over et utilstrækkeligt undervisningstilbud.

Meget i din mail tyder på, at du har helt ret i, at der mangler en konstruktiv dialog mellem dig og skolen. Det ser ud til, at både PPR og skolevæsenet har erkendt, at der skal gøres noget for dine børn. Derfor vil jeg tro, at du med fordel kunne bede din sagsbehandler hjælpe dig - også i forhold til de skolemæssige spørgsmål. Du og dine børn har nogle rettigheder til undervisning, og I har uanset omstændighederne ret til et frit skolevalg. Måske ligger der heri nogle bedre muligheder end de, der nu tegner sig. I hvert fald skal du ikke opgive, selvom dialogen er vanskelig og lige nu kørt skæv. Du kunne eventuelt starte med at bede om en samtale med skolelederen og bede denne om hjælp, eventuelt efter en nærmere drøftelse med din sagsbehandler. Både din søn og datter har ret til et trygt og fagligt ordentligt undervisningstilbud, og det er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for, at det bliver tilbudt. Hvis den nuværende skole ikke kan tilbyde dette, skal der findes en anden skole.

Jeg håber, disse informationer kan hjælpe dig til at komme videre. De nærmere forhold i din familie kender jeg ikke, herunder hvilken rolle børnenes moder spiller både i forhold til samvær og i forhold til børnenes skolegang. Jeg går ud fra, at du er opmærksom på, at en skilsmisse for børnene er en stor belastning og udfordring, og at det er vigtigt, at de voksne omkring børnene er enige om, hvad der skal gøres for at hjælpe børnene.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

14. april 2015

af

mj

Læs også

23.05.12
Hvor klager man over samarbejdsvanskeligheder?
Om at klage over samarbejde
10.06.13
Udveksling af oplysninger mellem to skoler uden samtykke
Om udveksling af elevoplysninger mellem skoler