Spørgsmål om hjemmeundervisning

Spørgsmål om hjemmeundervisning

Om hjemmeundervisning i forbindelse med sygdom

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Nu fik jeg brug for at skrive til jer igen.

Min søn har været hjemme i ca. 2 måneder pga. sygdom, blodsukkerbalance og problemer med kvalme, mavepine, træthed og lignende. Klasselæreren tror, han har en "skolefobi"…

Da han kommer mere og mere bagud, har jeg bedt skolelederen på hans skole om hjemmeundervisning. Jeg har nemlig læst på jeres hjemmeside, at man kan få det, både ved fysisk og følelsesmæssigt betinget sygdom. Nu siger hun, at det kun gælder fysisk sygdom, og at skolen ikke vil sende en hjemmeunderviser, fordi de så mener, at min søn kan opfatte det som om, han bare kan blive væk fra skolen, og at de synes han SKAL over i skolen!

Har hun ret i, at det kun gælder det fysiske?

Jeg mener ikke, hun har ret i, at han absolut skal over i skolen. 

FORDI - der sker det, at hvis han presses til at være oppe, og/eller jeg sætter ham af ovre i skolen, får han det endnu værre. Det HAR jeg prøvet indtil flere gange, og så kaster han op og går hjem.

Jeg er derfor uenig i, at han for enhver pris SKAL over i skolen for at undervises og mener, det må være bedre, at han får understøttet sit faglige fundament via noget hjemmeundervisning, end at han bare får lov til at sejle. Altså at det vil være smartere rent psykologisk, at der sker en gradvis overgang, hvor han bygges op og får tillid til, at han sagtens KAN komme tilbage i skolen og ikke skal føle sig udenfor eller utilstrækkelig rent fagligt. Lige nu tror jeg, at hans faglige væren bagud kan forstærke en evt. angst for at komme tilbage i skolen...

Jeg kan forstå fra case stories på jeres hjemmeside, at det kan være svært at få skolerne til at bevillige hjemmeundervisning - sikkert fordi de ikke vil have pengene op af lommen - og at mange sygdomsramte elever "snydes for" hjemmeundervisning.

Kan du hjælpe mig her med noget "skyts", jeg kan bruge i forhold til skolen. Vi skal snart have møde igen-igen med både dansklærer, skoleleder m.v. Min søn er i forløb hos en børnelæge, der løbende orienteres om udviklingen. Kan jeg få lægen til at dokumentere, at det også ER fysisk eller hvad?

Med venlig hilsen og mange tak for din hjælp på forhånd

H


Svar: 

Kære H

Ansvaret for undervisningspligtige børns undervisning pålægges både kommunalbestyrelse og skoleledelse og selvfølgelig også forældrene. I henhold til folkeskolelovens § 39 påser skolens leder, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Nærmere regler er fastsat i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (BEK nr. 822 af 26/07/2004) der angiver, at skolens leder påser, at alle elever, der er optaget på skolen, deltager i undervisningen. Der føres ved fraværslister dagligt kontrol med, at eleverne er til stede i undervisningen. Det anføres, hvorvidt eleverne er syge, om de er fraværende med skolelederens tilladelse, eller om de har et ulovligt fravær.

Mindst hver anden måned skal fraværet indrapporteres til kommunalbestyrelsen. Hvis eleven har et ulovligt fravær, pålægger bekendtgørelsen, at skolen straks tager kontakt til elevens forældre for at afdække årsagen (§ 6, stk. 1). Ved ulovligt fravær skal skolen så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og forældrene forsøge at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag, f.eks. i samarbejde med PPR, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner.

Ifølge folkeskolelovens § 40 er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller modtager undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ansvaret følger af, at kommunalbestyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for kommunens skolevæsen. I forlængelse heraf har kommunalbestyrelsen pligt til at sørge for, at alle børn har et undervisningstilbud, mens skoleledelserne har pligt til at sørge for, at alle børn, der får et undervisningstilbud i skolen, rent faktisk modtager undervisningen.

Ifølge folkeskoleloven står der i § 39, stk. 2.:

”Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene, jf. § 35, personligt eller skriftligt give skolens leder oplysning om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest herfor.”

Og videre står der i bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen § 6, stk. 2:

”Skyldes fraværet, at eleven har svært ved følge med i undervisningen eller har problemer med andre elever eller skolens personale, søger skolen så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og forældrene at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag. Skolen overvejer, om pædagogisk-psykologisk rådgivning skal inddrages med henblik på eventuel iværksættelse af specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.”

Og videre står der i bekendtgørelsen § 7:

”Hvis en elev ud over fraværet fra undervisningen også har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, underretter skolens leder kommunen i henhold til reglerne i bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.”

Derfor er mit råd til dig, at du skal sørge for at dokumentere din søns sygdom med en lægeattest og ellers at drøfte eventuelle”andre” problemer din søn måtte have med hensyn til sin skolegang med skolens ledelse, lærere og i værste fald med kommunens PPR afdeling.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

 

Senest opdateret den

6. maj 2015

af

mj

Læs også

11.05.15
Kan man tage 10. klasse to gange?
Om at tage skoleår om
12.03.15
Alternativ til hjemmeundervisning
Om alternativ til hjemmeundervisning