Skriftlig indberetning af fysisk konflikt mellem lærer og elev

Skriftlig indberetning af fysisk konflikt mellem lærer og elev

Om skriftlig indberetning

Spørgsmål:

Til Forældrerådgivningen

Jeg har brug for et råd i forbindelse med min søns skolegang på en heldagsskole. Han er 15 år og går på 8. klassetrin på en privat heldagsskole. Tre dage før juleferien var han udsat for et meget voldsomt overgreb fra en af sine lærere. Han kom hjem med røde mærker på halsen og i nakken og en stor hudafskrabning på den ene albue. Det skal lige nævnes, at min søn aldrig er udadreagerende men meget verbal, når der er konflikter. Jeg har bedt om at få en skriftlig indberetning om episoden. Nu efter en måned er den blevet læst op for min søn, og de vil så have, at han skal underskrive den. Jeg mener, at det er min mand eller jeg, som skal underskrive den, da min søn er mindreårig. Desuden mener jeg, at det skal indberettes til kommunen, at der har været tale om en fastholdelse. Hvordan er vi stillet i denne situation?

Venligst
H


Svar:

Kære H

Tak for din mail. Du spørger, om din søn på 15 år skal underskrive en erklæring om magtanvendelse på en privat skole, hvor en lærer har anvendt fysisk magt over for ham. Du vil også gerne vide, om der skal ske indberetning til kommunen om magtanvendelsen.

Magtanvendelse er kun lovligt i de tilfælde, hvor eleven er til fare for sig selv eller for andre, og hvor et fysisk indgreb har til formål at forhindre dette eller anden form for ødelæggelse. Fysisk afstraffelse er ikke lovlig. Der skal altså have været tale om en situation, hvor læreren har været nødsaget til fysisk at forhindre/afværge en farlig situation. Der er ingen pligt til for en privat skole at indberette noget om magtanvendelse til kommunen, men skolelederen skal normalt have en orientering og forældrene ligeledes. Det er således skolelederen, der på en privat skole har det direkte ansvar i forhold til forhold omkring den enkelte elev.

Spørgsmålet om underskrift af eleven på en beskrivelse af hændelsesforløbet kan næppe besvares entydigt. En underskrift af en umyndig person er naturligvis ikke bindende i juridisk forstand, men her er der formentligt også kun tale om, at skolen vil have, at jeres søn erklærer sig enig i fremstillingen af hændelsesforløbet, og det vil for en dreng i jeres søns alder være helt OK. Det er formentligt udtryk for, at skolen tillægger jeres søns opfattelser af forløbet betydning, og det er pædagogisk hensigtsmæssigt, at der er en fælles opfattelse af det faktuelle forløb. Noget andet er, om reaktionerne fra jeres søns og lærerens side var hensigtsmæssige.

Det er muligt, at lærerens anvendelse af fysisk magt i situationen kan kritiseres. I så fald er det skolelederen, der foretager denne vurdering på skolens vegne og reagerer herpå i forhold til læreren. Men uanset om der er grundlag for kritik eller ej, er det vigtigt, at hændelsesforløbet er klarlagt, og at alle herudfra kan forholde sig til, hvorledes lignende episoder i fremtiden kan undgås, idet de jo for ingen af parterne, hverken skolen eller jeres søn, er en behagelig eller konstruktiv situation.

Jeg håber, du får en god dialog med skolens leder om hændelsen, og at sagen oplyses, sådan at tilsvarende situationer ikke opstår for din søn.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

18. juni 2015

af

mj

Læs også

06.05.13
Uenig i børnehaves vurdering om skoleparathed
Om uenighed i vurdering af skoleparathed
10.09.10
Nægtet skoleskift
Om skoleskift