Skilsmisse og barnets skolegang

Skilsmisse og barnets skolegang

Når forældre går fra hinanden, handler det ikke kun om at komme overens med bodeling og finde et nyt sted at bo. Der rejser sig også nogle spørgsmål i forbindelse med børnenes skolegang.

Og fordi man bliver skilt, stopper man ikke med at være forælder. Midt i en personligt turbulent situation er det vigtigt, at man bestræber sig på at skabe ro og tryghed om barnet og støtte hans eller hendes relationer til skolen, til kammeraterne og til lærerne.

Forældremyndighedens indehaver

Forældrerettigheder i forhold til skolen er opsummeret i folkeskolelovens § 54. Her er derfor også fastsat, hvem der i folkeskolesammenhæng defineres som forældre, nemlig de personer, der har forældremyndigheden over et barn. Det er forældremyndighedens indehaver, som i henhold til forældreansvarsloven skal varetage barnets tarv, indtil han eller hun bliver myndig, enten fordi han eller hun er fyldt 18 år eller har giftet sig; hvis dette ikke er tilfældet, er dit barn underlagt din/jeres forældremyndighed. Først når man bliver myndig, overtager man selv de opgaver, som forældremyndighedens indehaver tidligere har varetaget. Hvis en elev er i familiepleje, kan skolen dog også anse plejeforældrene for bemyndiget til i de fleste tilfælde at handle på forældremyndighedens indehaveres vegne.

Forældrerettigheder og -pligter i skolen

At varetage forældremyndigheden indebærer en række rettigheder og forpligtelser i forhold til skolen:

  • Du har pligt til at samarbejde med skolen om, at dit barn opfylder undervisningspligten.
  • Du har ret til gratis undervisning af dit barn i distriktsskolen eller i kraft af dit frie skolevalg i en anden folkeskole i eller uden for egen kommune.
  • Du har krav på, at dit barn kan fortsætte i den skole, det er blevet optaget i, medmindre der gennemføres ændringer i kommunens skolestruktur, så skolen lukkes eller lign.; det gælder også, selv om I er flyttet, siden dit barn blev indskrevet i skolen.
  • Du har krav på at få dit barn optaget i skolens skolefritidsordning, hvis der er plads, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 7.
  • Du har krav på regelmæssigt at blive underrettet om skolens syn på dit barns udbytte af skolegangen, herunder hans eller hendes testresultater, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 1.
  • Du kan bede om, at dit barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, hvis du synes, han eller hun ikke er moden nok til at gå i skole, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 2. Hvis det er skolen, der foreslår udsættelsen, skal du give dit samtykke. Det er dog i sidste ende skolens leder der træffer beslutningen
  • Skolen skal indhente dit samtykke, hvis dit barn går i 7.-10. klassetrin og skal henvises til en skole i en anden kommune.
  • Du skal tages med på råd, førend skolelederen kan beslutte, at dit barn enten skal rykkes et klassetrin op eller være oversidder, henvisning til specialundervisning af ikke-foreløbig karakter, eller valg af fag og fortsat skolegang i 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 12.

Kontakt mellem hjem og skole

Skolens kontakt med hjemmet foregår principielt til forældremyndighedens indehaver, hvilket er relativt enkelt, når barnets forældre er gift og samboende. Men en skilsmisse kan komplicere forholdet. I sådanne tilfælde vælger mange forældre i dag at fortsætte med fælles forældremyndighed uden at bo sammen. Ved fælles forældremyndighed må skolen kunne gå ud fra, at I samarbejder om jeres barns skolegang, og den har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at underrette jer begge særskilt. Det er også en mulighed, at det er den ene af jer, der har den fulde forældremyndighed. Hvis du alene er indehaver af forældremyndigheden til jeres barn, har du ikke pligt til at informere din tidligere partner om jeres barns læring og trivsel i skolen, men det kan af hensyn til jeres barn være en god idé at gøre det alligevel, så I har en mulighed for at koordinere jeres holdninger til, hvad barnet fx må og ikke må.

Ret til orientering for forældre uden forældremyndighed

Hvis du ikke har forældremyndigheden over dit barn, kan du efter forældreansvarslovens § 23, stk. 1, anmode skolen om at få orientering om jeres barns forhold her og få udleveret eventuelle dokumenter herom. Orienteringsretten giver dig dog ikke ret til at kræve, at skolen fx iværksætter en PPR-vurdering af jeres barn. Du kan heller ikke blive indvalgt i skolebestyrelsen, og skolen må ikke give dig fortrolige oplysninger om forældremyndighedens indehaver. Hvis du beder skolen om det, skal du orienteres om sociale aktiviteter på skolen og have adgang til at deltage i dem, men siden 1. oktober 2012 dog kun, hvis det er aftalt med forældremyndighedens indehaver. Endvidere kan skolen nægte at orientere og oplyse om barnet, hvis det skønnes skadeligt for ham eller hende. Også Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra forældremyndighedens indehaver eller fra skolen fratage en forælder uden forældremyndighed adgang til at få orientering og få udleveret dokumenter om barnets læring og trivsel på skolen.

Barnets bopæl

Har I valgt at have fælles forældremyndighed, og er I ikke enige om, hos hvem af jer barnet skal bo, afgøres dette af retten, som også kan ændre sin afgørelse, hvis der senere viser sig behov for det. Mange forældre med fælles forældremyndighed vælger dog, at børnene på skift bor hos den ene og den anden. Der kan være forskel på ordningerne. I tilfælde, hvor barnet har sin bopæl hos den ene forælder og tilbringer fx hver anden weekend hos den anden, berører skiftet ikke nødvendigvis skolen i samme grad, som hvis der er tale om fx en uge hvert sted. Ved weekendophold hos den anden forælder ses undertiden meget rastløse børn, når de møder trætte og tvivlrådige i skolen mandag morgen. Ved ugentlige skift mellem at bo hos mor og hos far er der foruden uroen om selve skiftet også mere, der rent praktisk skal flyttes med frem og tilbage. Det kan således let hænde, at noget af det, man skulle have forberedt, mens man bor hos far, ligger glemt hjemme hos mor eller vice versa. Det er derfor vigtigt, at skolen kender og kan tage hensyn til børnenes hjemlige situation, og at forældrene holder skolen orienteret, når der indtræffer hændelser i familien, som berører barnets koncentration og arbejdsglæde.

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt, at du følger med opmærksomhed, hvordan dit barn tager jeres skilsmisse. Mange børn gennemlever her en periode af utryghed og tvivl om, hvordan de kan være loyale over for både mor og far. Det kan klart nok ikke undgå at påvirke barnets skolesituation. For dig som forælder er det derfor vigtigt at støtte op om barnets læring og udvikling, så belastningen begrænses mest muligt. For det meste er skolen en god samarbejds- og sparringspartner om dit barns læring og udvikling i skolen. Skulle det ikke være sådan i dit tilfælde, kan du altid henvende dig til Forældrerådgivningen. Telefonen er åben alle skoledage fra kl. 10-14 og torsdag også fra 16-19.

Senest opdateret den

28. maj 2015

af

mj

Læs også

10.04.14
Mit barn vil ikke i skole
Hvad gør jeg?
03.04.14
Faglige vanskeligheder og specialundervisning
Dit barn har måske brug for støtte i et eller flere fag, eller måske oplever du, at dit barn får for få udfordringer i skolen.