Ordensregler og sanktioner

Ordensregler og sanktioner

Elever og forældre skal samarbejde med skolen om at skabe et godt undervisningsmiljø. Det indebærer bl.a. at skolens virksomhed kan udfolde sig i et klima med arbejdsglæde, arbejdsro og koncentration.

Der er imidlertid forskellige forståelser af og grænser for, hvad man i skolen oplever som et godt undervisningsmiljø, uanset om man er barn eller voksen. Derfor skal alle folkeskoler have et sæt ordensregler og siden 2009 også et værdiregelsæt, som er fastsat af skolebestyrelsen, oftest efter at et forslag hertil har været hørt i skolens elevråd og hos medarbejderne.

Skolens ordensregler og værdiregelsæt

Ordensreglerne, som har til formål at skabe et godt undervisningsmiljø for alle børn i skole og SFO, skal fastsættes inden for rammerne af bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen. Fundamentet er det gode skole-hjem-samarbejde. Det er skolebestyrelsen, der beslutter skolens ordensregler og værdiregelsæt, og den kan også fastsætte principper om foranstaltninger over for elever, der ikke overholder skolens regelsæt. Mange skolebestyrelser bestræber sig på, at ordensreglerne udformes, så de spejler skolens selvforståelse og bliver rummelige med så få forbud som muligt. I skolens værdiregelsæt er fastsat retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for positive relationer mellem skolens børn og voksne, herunder en antimobbestrategi. Men én ting er, at skolebestyrelsen har fastsat disse regelsæt, en anden, om de efterleves i skolens hverdag; derfor skal skolelederen da også hvert år efter sommerferien genopfriske elever og forældres kendskab hertil.

Skolen skal tilbyde et godt undervisningsmiljø

Skolen skal arbejde for at etablere et godt undervisningsmiljø, hvor elevernes udvikling og læring fremmes, og hvor undervisningen foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bestemmelserne om elevernes undervisningsmiljø er fastsat i undervisningsmiljøloven , som modsvarer arbejdsmiljøbestemmelserne for voksne og omfatter elever i både folkeskoler og privatskoler. Undervisningsmiljøloven forlanger, at skolen mindst hvert tredje år skal ajourføre sin undervisningsmiljøvurdering, som bl.a. omfatter en kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, eventuelle problemer her, en handlingsplan med prioriterede løsningsforslag samt retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Hvis en elev ikke overholder reglerne

Raske drenge og friske piger glemmer ind imellem at huske på skolens ordensregler og almindelige normer for god opførsel og gør noget knap så heldigt. Når det sker, er det vigtigt at få talt om tingene med både elev og forældre, så uheldige forløb ikke gentager sig. Men skulle det så ske alligevel, har skolelederen nogle sanktionsmuligheder, som dog altid skal stå i et rimeligt forhold til de konkrete omstændigheder, fx forseelsens grovhed, barnets alder, eventuelle forudgående påtaler, om den er begået uagtsomt eller med vilje. Disse omstændigheder udgør tilsammen grundlaget for skolelederens sanktionsbeslutninger. Iværksættelsen er i de fleste tilfælde betinget af meddelelse til forældrene – så vidt muligt forudgående – om sanktionen og årsagerne til den. Forældrene skal dog ikke underrettes, hvis eleven er fyldt 18 år og dermed myndig, Følgende sanktioner kan komme på tale:

 • Overflytning til en anden klasse resten af dagen
  Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
   
 • Eftersidning
  Eftersidning i max. én time er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidningen må ikke hindre eller væsentligt forsinke elevens hjemtransport.
   
 • Bortvisning
  En elev kan udelukkes fra undervisningen i indtil en uge, men i samme skoleår normalt kun én gang, i særlige tilfælde dog max to gange. Også bortvisning er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.
   
 • Overflytning til en parallelklasse ved samme skole
  Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling i skolen er blot betinget af forudgående meddelelse til forældrene, men hvis det er til en klasse ved en af skolens andre afdelinger, skal eleven og forældrene tilslutte sig overflytningen.
   
 • Overflytning til en anden skole i kommunen
  En elev kan overflyttes til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen, hvis eleven og forældrene samt lederen ved den nye skole er enige. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan skolelederen med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elev- og forældreaccept. Kommunalbestyrelsen skal da orienteres om beslutningen og begrundelsen for den, og forældrene skal have en kopi af denne orientering. Samtidig kan forældrene i op til et år få frataget retten til frit skolevalg. Hvis skolelederen ved den nye skole ikke har tilsluttet sig overflytningen, beslutter kommunalbestyrelsen, hvor eleven skal placeres ud fra de involverede skolelederes indstillinger og efter samråd med eleven og forældrene.
   
 • Udskrivning af 10. klasse
  På 10. klassetrin, som ikke er undervisningspligtigt, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolelederen eller ved delegation skolelederen selv udskrive en elev. Udskrivningen sker efter samråd med eleven og forældrene; dog skal Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, så eleven ikke udskrives til ingenting.
   
 • Tilbageholdelse af elevers private genstande
  Tilbageholdelse af private genstande, fx mobiltelefoner, kan ske, hvis det står i skolens ordensregler, at elever ikke må medbringe den og/eller bruge den i skolen. Hvis der også er taget højde for det i ordensreglerne, kan genstanden tilbageholdes ud over selve skoletiden, men kun hvis tilbageholdelsen har tungtvejende praktiske og pædagogiske grunde. Det er skolelederen, der bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes igen.

Magtanvendelse og indberetning

Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt, jf. børnekonventionen mv. Så hverken forældre eller lærere må slå børn. Magtanvendelse kan dog ske i "nødvendigt omfang" for at forhindre en elev i at være voldelige over for andre eller ødelægge eller beskadige ting. Der kan alene anvendes magt, når der foreligger en overhængende fare for eller et påbegyndt overgreb fra elevens side, som det ikke er muligt at hindre eller standse på anden måde. Går magtanvendelsen klart videre end nødvendigt for at stoppe eleven, eller sættes den først ind bagefter, får indgrebet karakter af legemlig straf, hvad der jo altså ikke er tilladt. Hvilket omfang af magtanvendelse, som kan anses for "nødvendigt" vil altid bero på et skøn i den konkrete situation. Herudover gælder straffelovens og retsplejelovens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse. Umiddelbart efter magtanvendelsen skal medarbejderen snarest underrette sin skoleleder om hændelsen. Selvom der i ordensbekendtgørelsen ikke er fastsat en egentlig indberetningspligt, kan en indberetning snarest efter det skete i neutrale vendinger beskrive forløbet og oplyse om, hvem der har været part i hændelsen. Hvis det er over for det pædagogiske personale, en elev har anvendt vold, udfyldes der en arbejdsskadeanmeldelse. Begge dele afleveres til skolelederen, som tager stilling til hændelsen. Hvis det er dit barn, som har forløbet sig, skal han eller hun underrette dig som forældremyndighedens indehaver om forløbet. For at undgå gentagelsestilfælde vil skolelederen ofte beslutte særlige foranstaltninger på skolen, men han eller hun kan også kontakte de sociale myndigheder, dog først efter at have opfordret dig til selv at gå til de sociale myndigheder. Du skal som forælder i alle tilfælde underrettes, hvis skolen henvender sig til de sociale myndigheder om dit barn.

Hvad kan du selv gøre?

Hvad kan man så gøre som forælder, hvis skolen har iværksat en sanktion over for ens barn? Finder man sanktionen rimelig, kan man styrke sit barn ved at bakke op om skolens handling. Finder man sanktionen mindre hensigtsmæssig, kan man fx kontakte den lærer, der har benyttet sanktionen, forhøre sig om begrundelsen for den og gøre gældende, hvorfor man ikke finder den rimelig, så skolen og du som forælder kan samarbejde om at undgå tilsvarende hændelser i fremtiden. Hvis dette ikke fører til en forbedring i dit barns skolesituation, kan du kontakte klasselæreren eller skolelederen om, hvad der kan gøres. Du kan også altid henvende dig til Forældrerådgivningen, hvis du finder skolens håndhævelse af sanktioner over for dit barn forkert eller uhensigtsmæssig. Telefonen er åben alle skoledage fra kl. 10-14 og torsdag også fra 16-19.

Senest opdateret den

17. april 2015

af

mj

Læs også

24.04.14
Skolestart og skoleudsættelse
Gode råd til nybagte skoleforældre: Få gode tips til skolestart, hvordan du skal forholde dig til dit barns skolegang, lærerne, eleverne, de andre...
24.04.14
Dysleksi/ordblindhed
Hvad er ordblindhed?