Lang transporttid til specialklasse

Lang transporttid til specialklasse

Om kørsel til specialtilbud

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har tidligere skrevet og modtaget rigtig gode svar. Så derfor prøver jeg igen.
 
Spørgsmål 1:
Vores datter går i en specialklasse på en større kommuneskole. I klassen har man samlet 11 elever som aldersmæssigt svarer til 8-10. klasse. Vores datter selv tilsvarer en 8. klasses elev, hvad angår alder.

Alle klasser på skolen vil fra uge 4 få nye skoleskemaer, blandet andet for at få lærernes timetal til at passe. Det betyder, at specialklassen får én dag om ugen, hvor de skal gå i skole fra kl. 8.00 til 14.25. Da mange af eleverne bliver hentet i oplandet og transporteret til skolen, vil det betyde nogle meget lange dage. Vores datter, som er én af de første på ruten skal hjemmefra kl. 6.50 (som hun plejer) og vil først være hjemme igen kl. 15.30.

Jeg har talt med skolelederen, som beklager situationen men ikke mener, det kan ændres. Hun fortæller, at man har forsøgt at tage hensyn, men at det ikke kan gå op på anden måde.

Jeg argumenterede for, at netop specialklassebørn ikke vil få meget ud af undervisningen, og at de ville reagere med at blive endnu mere frustrerede og urolige, end de er i dag. Skolelederen gav mig ret i at "der var en risiko", og hvis det blev helt galt, måtte de finde en anden løsning. Hun talte om, at der heldigvis ikke var mange "tirsdage" tilbage før skoleåret var omme. Men hver tirsdag, der ikke går godt, er én spildt undervisningsdag for meget.

Jeg vil rigtig gerne høre jeres kommentarer til dette, og om det overhovedet er i orden at skolen handler på denne måde?
 
På forhånd tak for jeres svar,
E
 


Svar:
 
Kære E

Jeg kan godt forstå dine frustrationer og bekymringer omkring dit barns lange transporttid til og fra skolen. Foruden de lange skoledage din datter har. Jf. folkeskoleloven § 40, stk. 2. er det kommunalbestyrelsen der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Dette gøres delvis ved en kommunal skolestyrelsesvedtægt og ved at kommunen ansætter en skoleleder, som har det daglige ansvar for skolen. Derudover siger folkeskoleloven, at den valgte skolebestyrelse fører tilsyn med skolens virke. Endelig er der en masse lovgivning, som siger noget om skolens daglige virksomhed og undervisningens indhold. Herunder også transporten af skolebørnene til og fra skolen.

Generelt er kommuner forpligtede til at sørge for transport mellem hjemmet og skolen, når børn på forskellige alderstrin har en vis afstanden mellem skolen og hjemmet. Reglerne herom findes i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 25 af 10/01/1995) Reglerne siger noget om hvad kommunen som minimum skal levere af befordring. Men reglerne giver endvidere kommunen udvidede beføjelser til at etablere transport af børnene mellem skolen, hjemmet og fritidsklubben. Der eksisterer også regler som pålægger kommunerne (tidligere Amtsrådet), at de skal tage særlig hensyn til børn med særlige handicap og sygdomme. Herunder også bør med specialundervisningsbehov. Kommunen kan også aftale med forældrene, at børnene kan benytte den offentlige transport, endvidere at forældrene selv transporterer barnet til og fra skolen mod en vis kompensation.

Kort sagt så siger reglerne, at kommunen skal benytte den korteste skolevej til og fra skolen. De ”almindelige” skolebørn skal jf. bekendtgørelsen § 5 kunne tåle en ventetid på skolen i forbindelse med etableringen af befordringsordning på optil 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

For elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skolen. For disse elever gælder, at den sammenlagte ventetid maksimalt kan udgør 60 minutter dagligt.

Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes den vil opfylde sin befordringsforpligtelse, skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser. Du bør undersøge om dette er gjort for jeres skole.

Kommunen skal på samme måde sørge for befordring til og fra skole/undervisningsinstitution af børn og unge, der bor eller opholder sig i anden kommune end bopælskommunen og som modtager undervisning i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2, altså de børn som modtager specialundervisning.

Før der træffes afgørelse om art og omfang af elevens befordringsbehov, skal kommunen på grundlag af en sagkyndig udtalelse, eventuelt fra skolelægen, om elevens egen befordringsevne. Udgiften til en eventuel lægeattest påhviler kommunen (tidligere amtsrådet). Denne bestemmelse er nu mest møntet på at efterprøve om barnet med rimelighed selv er i stand til at transportere sig til og fra skolen, eller skal befordres. Du bør undersøge om kommunen har hentet sådan en udtalelse, og hvad der lægges vægt på i udtalelsen. I kunne måske også med støtte fra egen læge få denne til at støtte dig i dine antagelser om, at det går ud over dit barns helbred og psyke at have så lange dage på vejen og i skolen?

Måske kunne det lykkes dig at få skolebestyrelsen til at tage transportproblematikken op i skolebestyrelsen. Det ser heller ikke ud til, at skolelederen er helt uvillig til at se på problemet igen, når hun siger, at hun godt kan se et latent problem i forhold hertil. Især om skolelederen ved at hun har skolebestyrelsens opbakning. Derfor bliver det forhåbentligt også lettere at overbevise kommunen om, at transporten bør omlægges, i så fald at skolebestyrelsen rejser sagen overfor kommunen. Normalt indhenter en kommune sin skolekørsel i offentligt udbud, så man kan nok ikke ændre på forholdene fra dag til dag.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

 

Senest opdateret den

8. oktober 2015

af

mj

Læs også

22.05.13
Befordring til specialskole i anden kommune
Om frit skolevalg og kørsel til specialskole
14.02.12
For dårlig faglig undervisning i specialskole
Om mangelfuld specialundervisning