Kommunikationsvanskeligheder med skolen

Kommunikationsvanskeligheder med skolen

Den afgørende opgave for dig som forælder er i relation til dit barns skolegang at sikre dit barn så gode udviklingsmuligheder som muligt, også i relation til klassekammeraterne og klassens voksne.

Forældre og skole er ikke altid enige om, hvad der tjener barnet og klassens fællesskab bedst. Derfor er det vigtigt, at begge parter er parat til at tale med, lytte til hinanden og indgå kompromiser, som gavner barnet. Men i nogle tilfælde kan man som forælder opleve, at det kan være vanskeligt at blive hørt i kommunikationen med repræsentanter for skolen.

Skole-hjem-samarbejdets nødvendighed

Bestemmelserne om forældresamarbejde er fastlagt allerede i folkeskolelovens § 2, stk. 3, som fastslår, at "elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål". Samarbejdet finder sted både på et repræsentativt plan, hvor forældrenes interesser er repræsenteret af skolebestyrelsen, og på et praksisplan mellem skolen og det enkelte barns, holds eller klasses forældre, og det har uanset form altid til formål at styrke hvert enkelt barns læring og alsidige udvikling. Samarbejdet drejer sig både om sociale og undervisningsmæssige forhold, dvs. ikke alene om undervisningen i fagene, klassetrinnets eventuelle test og prøver og andre aktiviteter som temauger og ekskursioner mv., men også om elevernes og klassens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder ro til læring, kammeratrelationer, mobning og lign.

Det gode samarbejde

Det er i alles interesse, at samarbejdet om det enkelte barn er så konstruktivt, at skolearbejdet opleves som nærværende, udviklende og forpligtende for barnet og kommunikationen som konstruktiv. Når det gælder det enkelte barns læring og udvikling, har man som forælder brug for at kunne kommunikere med skolen på et fælles konkret grundlag, lige som man har krav på , at man af skolen regelmæssigt holdes orienteret om, hvordan skolen vurderer barnets udbytte af undervisningen, fx på alle klassetrin gennem elevplanen (folkeskolelovens § 13 b) og på 8.-.9. klassetrin også ved karakterer mindst to gange om året (folkeskolelovens § 13, stk. 5-6, og § 14, stk. 4). Til gengæld har man som forælder pligt til, at ens barn møder op i skolen undervisningsparat og til tiden.

Kontakt med skolen i hverdagen

Megen daglig kontakt mellem skole og hjem klares nu over SkoleIntra, som giver mulighed for at informere, koordinere, dele viden og kommunikere. Som forælder er det vigtigt at følge med her, så man er ajour både med hensyn til ens barns arbejdsopgaver og eventuelle lærerberetninger om aktuelt fra den senere tids undervisning. Men der er også tilfælde, hvor SkoleIntra ikke slår til, fx hvis ens barn er påvirket af en dårlig oplevelse i skolen i dagens løb. Det er derfor af stor betydning, at skolen og lærerne har meldt klart ud, hvordan og hvornår man som forælder i en problemsituation kan komme i kontakt med klasselæreren eller andre relevante personer på skolen.

Skole-hjem-samtaler

Orienteringen om dit barns skolestandpunkt formidles ofte ved samtaler mellem dig som forældremyndighedens indehaver og (nogle af) de lærere og pædagoger, som har ansvar for barnets skoleudvikling. Som regel er det også en god idé, at dit barn deltager i samtalen. Skole-hjem samtaler kan bl.a. tage udgangspunkt i dit barns elevplan. Elevplanen gør ikke blot status på dit barns læringsresultater, men skal også have et fremadrettet perspektiv, der kan danne grundlag for aftaler om, hvad skolen, dit barn og du selv kan gøre hver for sig og sammen for at støtte dit barns faglige læring og sociale udvikling. Det kan være en rigtig god idé, at man som forælder hjemmefra har forberedt sig på eventuelle mindre positive skoleudtalelser og klargjort sig egne ønsker til skolens indsats for barnet.

Klasseforældremøder

Samarbejdet om klassen kommer også til udtryk i klasseforældremøder, hvor klassens lærere informerer om undervisningens indhold, og hvor klassens sociale relationer kan drøftes. For at sikre plads til ikke alene informationer, men også både skolens og forældrenes synspunkter, tilrettelægges møderne ofte sammen med klassens forældrerepræsentanter, som også kan bistå ved andre arrangementer for klassen. Klasseforældremøder er velegnede til skolens information om rammer og indhold af klassens virksomhed, til præsentation af eventuelle nye fag og lærere og også som forum for drøftelse af generelle problemstillinger i klassen. Men mødeformen er mindre velegnet, hvis der er tale om enkeltelevers problemer, uanset om de er udsprunget af kammerat- eller lærerrelationer. Her tilrådes en direkte kontakt til klasselæreren eller den pågældende faglærer.

Kontakt til klasselæreren

Som forælder er din primære kontaktperson på skolen dit barns klasselærer. Det er ham eller hende, der koordinerer rammen for dit barns skoleliv. Oplever dit barn problemer i fagene eller med klassekammerater eller andre i skolen, er det en god idé først at kontakte klasselæreren. Klasselæreren tager sig af din henvendelse ikke alene med hensyn til sine egne fag, men også når der er problemer i andre fag eller i relationerne til kammeraterne. Hvor du oplever barnet i hjemmesituationen, ser klasselæreren barnet i skolesituationen, og når I lægger jeres indtryk sammen, kan situationen konkretiseres, og det vil være lettere at tilvejebringe en bæredygtig handleplan. I langt de fleste tilfælde vil klasselærerens håndtering af din henvendelse bedre situationen for dit barn.

Kontakt til faglærere

Der kan være behov for at kontakte faglæreren, hvis ens barn finder undervisningen i et bestemt fag enten for vanskelig eller ikke udfordrende nok. Man kan her forberede sig ved at gennemlæse Fælles Mål i faget på det relevante klassetrin. før man kontakter læreren. Lærere er generelt optaget af den ret komplicerede opgave at differentiere undervisningen, så den giver tilpas udfordringer til hver enkelt elev i klassen, og de fleste vil være glade for en forældretilkendegivelse af, om udfordringen er tilpas eller bør lettes, eller om man har hjemmets støtte til at stille øgede krav til en elev. Anledningen til at henvende sig til faglæreren kan også være barnets manglende trivsel i den pågældendes timer. Også her vil de fleste faglærere være glade for at blive kontaktet, så eventuelle barrierer for barnets læreproces kan elimineres.

Kontakt til skolelederen

Men skulle en kontakt til dit barns lærere ikke hjælpe, kan du henvende dig til skolelederen, som har det overordnede ansvar for og træffer alle konkrete beslutninger om skolens elever. Skolelederen har altså kompetencen til at beslutte mere indgribende foranstaltninger, fx klasse- eller skoleflytninger. Når du henvender dig til skolelederen om en sag, kan du forvente, at han eller hun indhenter synspunkter herom fra de lærere og pædagoger, som har berøring med sagen, så han eller hun før mødet kan være forberedt på nogle af sagens aspekter. At møde op forberedt er en fordel for alle parter, men det er samtidig vigtigt, at man gør sig klart, at de indhentede oplysninger viser sagen set med skolens øjne og måske ikke sådan, som I derhjemme oplever den. Det er derfor en god idé, at også du hjemmefra forbereder dig på at fortælle om sagens hovedpunkter, så du på mødet er sikker på at nå at få sagt, hvad du har på hjerte.

Kontakt til klasserepræsentanter/kontaktforældre

Nogle problemer kan være fælles for hele klassen eller for en gruppe i klassen. Hvis det er tilfældet, kan det være en idé at drøfte dem med klasserepræsentanterne eller med forældre, der er i samme situation. Måske vil I vælge først at drøfte sagen i forældrekredsen alene, eller måske vil I invitere klasselæreren med til jeres møde. Det afhænger af både problemets karakter og personlige tillidsrelationer. Men det kan også være, at du foretrækker at gå direkte til klasselæreren. Klasserepræsentanter er ikke nævnt i lovgivningen, og de er med hensyn til formelle kompetencer ikke anderledes stillet i forhold til skolen end alle andre i skolens forældrekreds.

Kontakt til skolebestyrelsen

Det er skolebestyrelsens opgave at varetage forældrenes synspunkter i skolen, og dermed også dine. Skolebestyrelsen er dog ikke en klagecentral, men den har tilsyn med og kan fastsætte principper for alle dele af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan derfor være god at kontakte ved mere principielle problemstillinger, som berører flere end dit barn.

Kontakt til kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er den instans, der fastlægger mål og rammer for kommunens folkeskoler og er arbejdsgiver for skolens ansatte, også skolelederen, jf. folkeskolelovens § 40. Hvis du synes, at din sag er behandlet forkert af skolen, kan du klage til skoleforvaltningen eller borgmesteren som øverste repræsentant for kommunalbestyrelsen. Du kan klage over, hvad du anser for mangler og fejl i skolens sagsbehandling, men ikke hvis du synes, at skolelederen har truffet en afgørelse, som du er uenig i. Hvis skolelederen her har holdt sig inden for gældende regler, mål, rammer og principper, findes der ikke nogen klageinstans, og skolelederens afgørelse er endelig, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2.

Hvad kan du ellers selv gøre?

Først og fremmest må du mobilisere al din energi, for det er ikke sikkert, at I når en god løsning første gang, du henvender dig til skolen. Flere ting kan gå galt i kommunikationen, og enhver kan have en dårlig dag. Men hold fast i dit ønske om en ændring i dit barns skoleliv. Overvej at tage en bisidder med, sammen med hvem du kan forberede dit møde med skolen, og som på selve mødet kan støtte dig i at bevare roen, og som du kan gennemdrøfte mødeforløbet med bagefter. Men skulle du endelig være kørt helt fast i kommunikationen med skolen, kan du til enhver tid kontakte Forældrerådgivningen om, hvad der er sket, og hvordan du har oplevet forløbet. Her vil man lytte til dig og rådgive om dine handlemuligheder. Telefonen er åben alle skoledage fra kl. 10-14 og torsdag også fra 16-19.

Senest opdateret den

18. juni 2015

af

mj

Læs også

10.04.14
Mit barn vil ikke i skole
Hvad gør jeg?
10.04.14
Syge- og hjemmeundervisning m.m.
Har dit barn brug for supplerende eller anderledes undervisning?