Kan en lærer have opsyn med flere klasser?

Kan en lærer have opsyn med flere klasser?

Om omfang af tilsyn

Spørgsmål:

Til Forældrerådgivningen

Jeg oplever i stigende grad, at mine børn på deres skole har det, der kaldes "nabotilsyn". Det betyder, at én lærer har ansvaret for flere klasser på én gang. Der er meget sygdom og fravær blandt lærerne, og der er derfor ikke vikarer nok. Jeg er meget bekymret for, at det går udover det faglige niveau, idet jeg ved, at mine børn ofte ikke får den undervisning/det fag, de har stående på skemaet.

Er det lovligt, at én lærer skal have tilsyn og undervise flere klasser på samme tid?

Er det et lovkrav, at skolen skal offentliggøre årsplaner, hvori forældre kan følge med i hvilke emner, fagområder m.m. eleverne skal gennemgå i løbet af året?

Med venlig hilsen
H


Svar:

Kære H

Du har to spørgsmål, som jeg skal søge at besvare. Det ene handler om, hvorvidt det er lovligt, at en lærer fører tilsyn med to klasser samtidig på grund af vikarmangel. Det andet handler om pligt til at offentliggøre årsplaner i folkeskolen.

Jeg kan kun være enig med dig i, at det er ineffektivt og uhensigtsmæssigt fagligt at en lærer samtidig skal sørge for tilsynet af to klasser, men det kan være den bedste nødløsning, hvis det ikke er muligt at få en vikar. Det er ikke ulovligt i enkeltstående tilfælde, og der er gode eksempler på, at klasser med fordel kan undervises sammen. Men i dit spørgsmål ligger, at der faktisk slet ikke er tale om undervisning men alene om tilsyn, fordi læreren ikke er forberedt på at tage hånd om den faglige undervisning i begge klasser. Dermed er det en situation, der må kaldes en nødløsning i forhold til især de faglige krav i folkeskolen.

Det er skolens leder, der har ansvaret for undervisning og tilsyn og som godkender sådanne nødordninger. Hvis de, som du skriver, er ofte tilbagevendende, er der grund til at rejse spørgsmål ved, om der skal skaffes bedre vikardækning til skolen. Skolebestyrelsen har det umiddelbare tilsyn med rammer og principper for skolens virksomhed, og skolelederen for udmøntningen heraf i praksis. Derfor kan der, hvis skolelederen ikke reagerer på en henvendelse om vikardækning, ske henvendelse til skolebestyrelsen om at drøfte retningslinjer for skolens håndtering af lærernes fravær.

Omkring offentliggørelse af årsplaner, som her forstås som læseplaner for de enkelte årgange, kan kort siges, at de naturligvis skal være offentlige og tilgængelige. De er jo skolens udmøntning af de centrale rammer for skolens undervisning. Processen med årsplaner/læseplaner er beskrevet nøje i Folkeskoleloven. Undervisningsministeren fastsætter både de centrale kundskabs- og færdighedsområder, kaldet slutmål i fagene, og målene for de bestemte klassetrin, som kaldes trinmål. Disse mål er bindende for alle folkeskoler. Udmøntningen af undervisningens indhold, således at eleverne ledes hen til disse mål, fastlægges i skolens læseplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der skal således findes beskrivelser af skolens undervisning i skolens læseplaner for de enkelte fag og klassetrin. Disse planer er udarbejdet gennem et arbejde, hvor skoleleder og skolebestyrelse på de enkelte skoler er involveret, og hvor kommunalbestyrelsen har været planerne forelagt til godkendelse. Der er tale om offentlige beslutninger, og derfor skal de være offentligt tilgængelige. Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledende læseplaner, men det er den enkelte kommunalbestyrelse, der udformer den kommunale læseplan, og godkender de enkelte skolers læseplaner.

Læseplanerne er bindende for lærerens planlægning af undervisningen i de enkelte klasser og fag, og de er forudsætningen for skolelederens tilsyn med den enkelte lærers undervisning. De er også forudsætningen for den evaluering, der foregår af undervisningen, idet de enkelte elevers elevplaner og faglige test relaterer sig til læseplansbestemmelserne om indhold og mål.

Lærerens frihedsgrad omhandler valg af metoder og rækkefølge for, hvorledes undervisningens emner og temaer afvikles i. Læreren har ret til selv at vælge de pædagogiske veje og midler til at nå læseplanens mål og til at udvælge undervisningsstoffet. Læreren er forpligtet til at inddrage eleverne i planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, afhængigt af elevernes alder og udvikling. Dette betyder, at ikke alle klasser følges helt ad med hensyn til, hvorledes undervisningen afvikles eller tilrettelægges, men det er et krav, at læseplanen følges, og det er skolelederen, der fører tilsyn hermed.

Hvis læreren ikke orienterer forældrene om læseplanen, vil man altid kunne anmode skolens leder om den. Hvis en lærer ikke synes at planlægge sin undervisning i overensstemmelse med læseplanens bestemmelser, vil man også kunne anmode om at få en vurdering heraf fra skolelederen. Men forinden vil det nok være mest hensigtsmæssigt at bede læreren om at redegøre for, hvorfor hun/han sikrer sig, at læseplanen følges.

Jeg håber at have besvaret dine spørgsmål fyldestgørende.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

7. april 2015

af

mj

Læs også

24.05.12
Manglende opsyn under omklædning i de små klasser
Om tilsyn under omklædning
29.04.11
Forældrekontakt i forbindelse med rygning blandt elever
Om håndtering af rygning