Ingen undervisning efter afbrudt efterskoleophold

Ingen undervisning efter afbrudt efterskoleophold

Om manglende undervisning efter efterskole

Spørgsmål:

Hej med jer

Jeg har brug for hjælp til at agere i en konkret sag vedr. min 16-årige søn.

Min søn har gået til og med 8. klasse på vores distriktsskole. Jeg opfatter ham som en helt almindelig teenager, der til tider har overskredet skolens ordensregler, dog ikke i et omfang, jeg opfatter som alarmerende.

Ved løbende samtaler med hans lærere på distriktsskolen, i løbet af det 8. skoleår, blev det besluttet at prøve at finde en plads til ham på en efterskole. Han var begyndende skoletræt og mindre deltagende i undervisningen uden at være forstyrrende. Desuden mente man på skolen, at han ville have godt af at bryde med nuværende omgangskreds, som man ikke mente havde en positiv indflydelse på ham.

Dette tager vi naturligvis til efterretning og begynder jagten på en efterskole. En uge inde i sommerferien 2010 lykkes det og vores søn starter 9. klasse på en idrætsefterskole.

Efter 3 måneder har skolen ønsket at samarbejdet skal ophøre, da vores søn ikke har formået at tilpasse sig. Han har bl.a. røget, hvilket naturligvis ikke tolereres, derudover har han forladt skolen en aften, hvor han har ligget syg i dagtimerne, det er også mod reglementet og sidst men ikke mindst valgte han, trods "en uges tænker" og en advarsel, at udeblive fra en tysktime. Dette er naturligvis uheldigt og medførte permanent hjemsendelse. (Bagklog kan man altid være og vi lider pt. under dårlig samvittighed, for alt gik så stærkt i foråret at vi faktisk aldrig rigtig fik spurgt vores søn, om han virkelig ønskede at komme på efterskole).

Nå, men nu starter problemerne så for alvor, han har nu været hjemme i 3 uger, de første 2 uger er helt vores egen skyld, da vi har brugt tiden på at drøfte med vores søn, hvad der nu skal ske. Konklusionen blev så, at han gerne ville starte på distriktsskolen igen, her kender han lærere, regler, elever og kan bruge sin energi på det faglige og på de forstående afgangsprøver.

Vi retter så henvendelse til skolen, skolelederen svarer ikke på min første henvendelse som er en fredag, jeg ringer ham så op mandag, og han undskylder sig med at han har travlt, det er selvfølgelig også helt fair. Vi har en lang samtale og jeg har været helt ærlig omkring de ting, som vedrører min søns hjemsendelse fra efterskole.


Han oplyser så at han skal undersøge nogle "ting" inden han kan tage endelig stilling, han lover mig et svar tirsdag, dog senest onsdag. Onsdag eftermiddag får en jeg en mail:

Jeg har talt med forvaltning og klasselærere, men mangler stadig at indsamle nogle informationer, inden vi kan afklare din søns skoleplacering. Så jeg kan desværre ikke give dig et svar før på fredag.

Jeg ringer ham øjeblikkeligt op for at høre, hvad han har talt med forvaltningen om og spørger ligeledes til, hvilke yderligere informationer han skal indsamle. Desuden viser det sig, at den ene klasselærer er syg, så han har ikke talt med klasselærere. Desuden vil jeg jo vældig gerne vide, hvad det er for en skoleplacering, vi skal have afklaret?

Han kan ikke rigtig svare på mine spørgsmål og er egentlig dårlig forberedt og slet ikke vidende om fakta. Han henviser tillige til en to år gammel episode på skolen og bruger ordene "gang på gang", når han omtaler en enkeltstående situation om rygning. Han siger, at min søn jo gang på gang har forladt skolens område bl.a. for at ryge. Han har ikke på noget tidspunkt forladt skolen i skoletiden og der forefindes en episode med rygning, her blev jeg ringet op, at min søn, efter skoletid, sammen med 3 andre har røget på skolens område.

Han oplyser mig samtidig, at min søn har haft en dårlig indflydelse på nogle elever på skolen, jeg undrer mig gevaldigt, netop fordi at aftalen omkring efterskolen kom på tale fordi andre elever havde dårlig indflydelse på min søn (dette er ikke mine, men lærernes ord).

Fakta er at skolen ikke ved om de vil tage ham ind, han har nu gået hjemme i 3 uger, i bedste fald, hvis skolen vælger at tage ham ind, kan han starte sidst i næste uge, i værste fald... ja, så skal vi forfra igen og med alle de procedurer som skolelederen fortæller mig der er, ja så kan det jo tage vældig lang tid.

Drengen er topmotiveret for at komme i skole, der er undervisningspligt og man hører sågar om børn, der bliver afhentet på hjemmeadressen og bragt til skole for at modtage undervisning, og her ligger vi på knæ for at få lov at få vores søn i skole. Jeg er fuldstændig målløs og står virkelig undrende tilbage... Kan han så nemt bare afvises?

Venligst
CH


Svar:

Kære CH

Tak for din mail, der handler om, at din søn, der er kommet tilbage fra et afbrudt efterskoleophold, endnu ikke er tilbudt undervisning i hjemkommunens distriktsskole i 9. klasse, som han skal afslutte. Skolelederen på distriktsskolen giver ikke et klart svar og henviser til tidligere disciplinære episoder på skolen, hvor din søn har været involveret.

Din søn skal snarest muligt have et undervisningstilbud i folkeskolen, idet kommunalbestyrelsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at give alle et undervisningstilbud til og med 10. klasse. Din søn er undervisningspligtig, og kommunalbestyrelsen skal uophørligt sørge for et skoletilbud, så snart han er udskrevet af efterskolen. Spørgsmålet kan være, hvor lang tid, der må gå. Her er der ingen klare regler, fordi den skal gives snarest muligt, men hvis der er behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger, kan der gå et par uger. Det er der imidlertid efter det oplyste ikke tale om, så undervisningen bør kunne iværksættes uden unødigt ophold.

Så vidt jeg kan læse, er skolelederen ikke umiddelbart villig til at tage din søn tilbage til distriktsskolen med henvisning til tidligere disciplinære problemer, som - hele historien taget i betragtning - kan have været til stede i et vist omfang inden overflytningen til efterskolen. Skolelederen har ret til, hvis der er tale om alvorlige disciplinære problemer, at henvise din søn til en anden folkeskole, men så skal han følge de retningslinjer, der er gældende herfor. De fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010, som kan findes på ministeriets hjemmeside. Heraf fremgår af § 6, at skolelederen kan overflytte eleven til undervisning på en anden skole. Det kræver imidlertid, at der er tale om grove overtrædelser af de givne ordensregler, og at forældrene er involveret. Kommunalbestyrelsen skal underrettes om en sådan skoleflytning med en begrundelse, som også forældrene skal have tilsendt. En skoleflytning forudsætter således, at der er tale om grove - og normalt gentagne - overtrædelser af skolens regler for adfærd. Men det er i sidste ende skolelederen, der afgør, hvad der skal ske.

I din beskrivelse har der ikke tidligere fra skolen været lagt op til så omfattende disciplinære foranstaltninger på den gamle skole, at skoleflytning har været på tale, men det er jo ikke sikkert, at du er orienteret fuldt ud om alle forhold. Derfor vil jeg anbefale dig at tage en mere direkte snak med skolelederen, som tilsyneladende har en anden opfattelse. Han må kunne redegøre for, hvad der har været galt, og hvorfor I som forældre tilsyneladende ikke har været fuldt orienteret herom.  Der skal være meget gode grunde til, at en distriktsskole afviser at genoptage en tidligere elev, og de grunde skal I som forældre kende. En sådan samtale kan også danne grundlag for en drøftelse af, hvilke krav, som skolen finder afgørende for at jeres søn kan fortsætte sin skolegang på stedet. Og her er jeg ganske enig med jer i, at jeres søn skal medinddrages, gerne ved deltagelse i et møde med skolelederen, hvis det er muligt. Det er i sidste ende jeres søn, der skal udvise vilje til ændret adfærd og kende konsekvenserne, hvis han ikke overholder de givne vilkår, som skolen har fastlagt.

Jeres søn har altså ret til et kommunalt undervisningstilbud her og nu, men noget i jeres beretning kunne tyde på, at det måske var hensigtsmæssigt at overveje et brud med de gamle bekendte og de gamle vaner, som det nok ikke bliver så let at ændre. Ganske vist er 9. klasse sidste undervisningspligtige år, men de fleste unge med afbrudte skoleforløb og manglende engagement i undervisningen har behov for også et 10. skoleår inden overgangen til en ungdomsuddannelse. Derfor bør I sammen med jeres søn overveje, om et skoleskift alligevel ville være at foretrække, eller om der er alternative måder at opfylde undervisningspligten på, fx ved skolegang i den kommunale ungdomsskole. I kunne drøfte mulighederne med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som netop har til opgave at vejlede om mulighederne for den bedste forberedelse til en ungdomsuddannelse.

Det vigtigste er under alle omstændigheder, at jeres søn nu kommer i gang med undervisningen igen hurtigst muligt. Lediggang er en belastning, og der sker meget hurtigt en ændring i aktivitetsniveauet. Derfor synes jeg, at det afgørende er, at han nu kommer i gang med et nyt forløb, uanset i hvilken skole, kommunen tilbyder det. Det vil være en udfordring for din søn at forberede sig til folkeskolens afgangsprøver, fordi der jo har været en væsentlig afbrydelse i løbet af skoleåret. I bør derfor også drøfte, om han eventuelt skal satse på yderligere skolegang et år i 10. klasse. Det kan have stor betydning for perspektivet og motivationen, både for din søn og for skolen.

Jeg håber, I får en hurtig afklaring, og at der etableres et godt undervisningstilbud snarest muligt.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

7. april 2015

af

mj

Læs også

02.09.11
Svært skolevalg for skilsmissebarn
Om valg af skole med delt forældremyndighed
14.09.10
Skoleskift og psykologhjælp
Om skift af skole og mistrivsel