Inddragelse af frikvarter

Inddragelse af frikvarter

Om inddragelse af frikvarter

Spørgsmål:

Hej

Jeg vil lige høre, om skolen må inddrage frikvarteret for en elev i 8. klasse? Problemet er, at vores datter, der er ryger, har forladt skoles område i skoletiden. Det må hun selvfølgelig ikke og kan godt forstå, der skal falde en skideballe (der er andre elever, der er blevet opdaget i at forlade skolen, men der er ingen sanktioner for dem). Den pædagogiske leder har så inddraget frikvarteret indtil sommerferien, dvs. en periode på ca. 1 måned. Det er lang tid uden kontakt til andre i frikvarteret. Hun skal stille ved hans kontor og sidde der i alle frikvarterer, og der er ikke altid opsyn. Nu har hun så ikke gået derned nogle gange, for som hun siger, der jo ingen kontrol alligevel. Det har så resulteret i, at hun og en veninde er blevet overfuset af denne "leder" og har fået at vide, at de i næste uge ikke skal møde på skolen men blive hjemme på tænkepause - altså de er bortvist 1 uge. Kan dette virkelig være rigtigt, at det er sådan det er at gå i folkeskole i dag?

Hilsen
D


Svar:

Kære D

Du beretter om, at din datter i 8. klasse af skolens pædagogiske leder har fået idømt sanktioner i form af inddragelse af frikvarterer i en måned på grund af, at hun har forladt skolens område i skoletiden, og efterfølgende er udelukket fra undervisning i en uge, fordi hun ikke har overholdt sanktionen. Du vil gerne vide, om det kan være rigtigt med så omfattende straffe.

Jeg vil gerne indrømme, at det umiddelbart lyder som nogle voldsomme sanktioner, men det afhænger jo både af de konkrete omstændigheder og det forudgående forløb og hændelser samt skolens regelsæt herom. Derfor kan jeg ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om sanktionerne er rimelige i forhold til din datters handlinger. Men jeg kan oplyse dig om, hvad der er af regler for skolens indsats for at opretholde god orden i skolen. Så kan du herudfra vurdere, om du vil gøre mere ved sagen.

Der har for nyligt været debat i folketinget om, hvilke regler, der skal gælde for kommunerne og folkeskolerne, når det handler om at fremme god orden i folkeskolerne. Du kan læse om det gældende regelsæt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts, 2010.
Den enkelte kommunalbestyrelse og skolebestyrelsen for skolen skal fastsætte ordensregler for skolen samt principper for, hvilke sanktioner, der kan anvendes over for elever, der ikke overholder reglerne. Ordensreglerne skal oplyses overfor både forældre og elever, så forhåbentligt kender både du og din datter de regler, der er gældende for skolen. I hvert fald vil jeg foreslå, at du læser dem igennem, inden du eventuelt klager over sanktionerne.

Det er skolens leder, der har ansvaret for, hvilken straf, der skal tildeles den enkelte elev. Skolens leder kan delegere sit ansvar til andet af skolens personale. Det kan derfor godt være, at det er skolens pædagogiske leder, der har retten til at beslutte, hvilken straf, der skal gives, men det er altid skolens leder, der skal klages til.

Det står udtrykkeligt i regelsættet, at enhver beslutning skal træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, og at straffen skal stå i rimeligt forhold til forseelsen, herunder i forhold til, forseelsens grovhed, elevens alder, påtaler og advarsler. Det er afgørende ved en vurdering, at hele forløbet medtages.

Der er i bekendtgørelsen fastlagt regler for nogle af de sanktioner, der kan bringes i anvendelse. Inddragelse af frikvarterer er ikke nævnt, men der jo også alene tale om, at din datter har fået begrænset sin adgang til at bevæge sig rundt på skolen. Hun har haft sine frikvarterer fra undervisningen, men har fået begrænset sin handlefrihed. Skolen vil formentligt mene, at det har været nødvendigt for, at det kunne sikres, at hun fulgte skolens anvisninger. Om det er rimeligt, afhænger af erfaringerne fra tidligere forløb. Det kan din datter sikkert belyse nøjere.

Det er også muligt at udelukke elever fra undervisning i op til en uge, men det forudsætter, at forældrene i forvejen er underrettet, og at der i udelukkelsestiden er sikret fornødent tilsyn med eleven. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at informere eleven herom. Du skal som forælder have information fra skolen, således at der kan sikres de nødvendige aftaler om tilsyn i udelukkelsesperioden.

I det hele taget er det en forudsætning, at der er samtaler mellem hjem og skole, hvis en elev ikke overholder eller forstår skolens ordensregler. Både hjemmet og skolen er forpligtet til at bidrage til, at ordensreglerne følges.

Det er godt, at din datter forstår, at der skal ske overholdelse af skolens regelsæt, og at det er rimeligt med en sanktion, hvis dette ikke sker. Det er således for dig primært et spørgsmål om de idømte sanktioner er for strenge. Det synes jeg, du skal drøfte med den, der har idømt dem. Sørg for at få hele historien både fra skolen og fra din datter. Erfaringsmæssigt kan der være tale om forskelle i de forklaringer, der gives. Der kan jo være tale om et langt forløb, hvor henstillinger og påbud ikke har været overholdt, sådan at skolen har villet markere, at det nu er alvor, og derfor bliver straffen uforståelig høj i forhold til forseelsen. Der kan også være tale om, at skolen generelt har et problem med elever, der forlader skolens område, og derfor er nødt til at give et tydeligt signal herom. Under alle omstændigheder synes jeg, du skal tage en snak med lederen om, at du finder sanktionen for uforståelig, sådan at du kan få en forklaring. Du kan i den forbindelse også drøfte med skolen, hvordan I fremover kan undgå en sådan situation, fx ved at du som forældre bliver tidligere og mere involveret, hvis din datter ikke overholder skolens ordensregler.

Jeg håber, I får en konstruktiv snak. Og så handler det jo her allermest om at forebygge yderligere problemer, både for din datter og for skolen. Det vil en åben dialog mellem dig og skolen kunne bidrage til.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

26.04.11
Klasseskift uden forældreaccept
Om tvunget skift af klasse
24.06.11
Kollektiv afstraffelse
Om kollektiv sanktion