Hvor langt må der være til skolebussen?

Hvor langt må der være til skolebussen?

Om kørsel til skole

Spørgsmål:

Jeg skriver til jer for at høre om reglerne vedrørende skolebus. Hvor langt må der være hen til skolebussen?

Vores barn har i dette skoleår gået i en almindelig 5. klasse med fem timers hjælp i matematik og engelsk samt læseklasse ti timer om ugen. Han er blevet kørt til skolen i taxi og hjem igen pga. afstanden og trafikfarlige veje ud til skolen. Der er alt for langt at cykle. Vores barn blev visiteret til dette tilbud pga. læsevanskeligheder.

Nu laver myndighederne/kommunen om på konceptet, så der ikke er noget, der skal hedde læseklasse mere. Men læseklassebørnene har stadig brug for ligeså meget hjælp, og skolen påstår at det vil de også få bare på en anden måde. Personalet på kommunen, der bevilger befordring af elever, er ikke sikker på, at vores barn til næste år så vil kunne få taxikørsel, når vores barn ikke skal gå i læseklasse? Men vores barn kan ikke få det læsetilbud andre steder i kommunen, og denne skole har virkelig kunnet lære vores barn noget, og skolen skal stadig give vores barn specialundervisning og ligeså mange timer som før - kan de virkelig nægte vores barn kørsel på baggrund af dette? Håber I kan hjælpe mig med nogle gode argumenter, jeg kan skrive i ansøgningen til taxikørsel.

Venlig hilsen
N


Svar:

Kære N

Tak for din mail hvor du efterlyser regler for befordring til og fra skole med taxa. Du beder om at få oplyst, hvilke argumenter der kan udløse taxakørsel til dit barn i 5. klasse. Dit barn har tidligere fået befordring med taxa til en læseklasse, som nu nedlægges, og du vil gerne vide, om der fortsat kan gives taxakørsel, selv om dit barn ikke længere skal gå i specialklasse, men have anden form for støtte i skolen.

Kommunen skal sørge for befordring til og fra skole, hvis afstanden er over 6 km på 4.-6. klassetrin uanset skolevejens beskaffenhed. Her er det afstanden, der er afgørende.

Hvis skolevejen er trafikfarlig for børn i denne alder, skal kommunen sørge for befordring, selvom afstanden er kortere. Vurderingen af om vejen er trafikfarlig foretages af kommunen efter indhentet udtalelse fra politiet og vejmyndighederne. Her skal der tages hensyn til elevernes forudsætninger, hvilket betyder at det der for nogle børn er trafikfarlig, ikke er det for andre, fx ældre elever. Men i sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der afgør om en vej eller vejstrækning er trafikfarlig.

Kommunen er ikke forpligtet til at stille taxa til rådighed for specialklasseelever, men kan sørge for befordring med en skolebus eller ved at refundere elevens udgifter til at benytte offentlige transportmidler, hvis barnet er henvist til en sådan specialforanstaltning.

Til syge og invaliderede elever skal der sørges for offentlig befordring uanset afstanden. Dette er formentligt grundlaget for, at der er taxabefordring til kommunens specialklasser, herunder læseklasser. Men det er individuel vurdering i kommunen, om eleverne er berettigede til taxakørsel. Normalt vil dette ikke være tilfældet for børn med ordblindevanskeligheder, men det kan være en praktisk ordning, hvis den offentlige trafik ikke giver mulighed for at benytte denne til skolebefordring.

Der er regler for skolebefordring (folkeskoleloven § 26 og bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995 ). En ret til befordring med taxa er den samme uanset undervisningens organisering, hvilket betyder, at det ikke er afgørende, om eleven går i en specialklasse eller ej. Det, der betyder noget, er elevens forudsætninger for at kunne benytte andre transportmidler, afstanden og de konkrete muligheder for at komme til og fra skole. Hvis eleven er ude af stand til selv at tage bussen eller skolebussen, eller hvis disse muligheder ikke eksisterer, kan kommunen organisere skolebefordringen med taxa.

I dit tilfælde, hvor skolen kender dit barn, vil en vurdering af behovet for individuel befordring med taxa bedst kunne foretages sammen med den skole, der i forvejen kender barnet. Da der i forvejen har været bevilget taxa, er det helt rimeligt at spørge til, hvordan skolebefordringen fremover skal foregå. Argumenterne kan både være, at dit barn har behov for individuel transport, eller at vejen er trafikfarlig for børn med dit barns udvikling. Denne vurdering kan også ske i samspil med skolen, men det er i sidste ende kommunen, der afgør, om det er en trafikfarlig vej eller ej. Hvis dit barn ikke har forudsætninger for at tage bus eller skolebus - eller hvis det ikke selv kan befordre sig den nødvendige skolevej på grund ad sygdom eller et handicap - skal kommunen organisere kørsel, uanset om undervisningen gives i hjemskolen eller i specialklasse eller en specialskole. Det er altså ikke undervisningens organisering, der er afgørende, men barnets forudsætning.

Det bedste, du kan gøre, er at drøfte spørgsmålet med dit barns skole. En udtalelse herfra vil være væsentlig for kommunens vurdering af dit barns behov for befordring, både under hensyn til afstand, trafikfarlighed og dit barns særlige forudsætninger. De eneste regler, der er helt faste, er afstandsbetingelserne. Andre hensyn beror primært på dokumenterede skøn. Derfor er det vigtigt, at der er fra skolens side fremlægges argumenter for særlige hensyn eller behov.

Jeg håber, I sammen med skolen finder en løsning, så dit barn kan komme sikkert til og fra skole.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

30. marts 2015

af

mj

Læs også

24.09.12
Regler for befordret transport til specialskolen
Om kørsel til specialtilbud
12.06.13
Beregning af efterskoletilskud
Om økonomisk støtte til ophold på efterskole