Hold- og klasseplacering

Hold- og klasseplacering

Er dit barn placeret på et hold eller i en klasse, hvor det ikke har gode muligheder for at lære og udvikle sig? Så læs mere her om hold- og klasseplacering.

Holddannelse

Ved hold forstås grupper af elever inden for samme klasse eller elevgrupper sammensat på tværs af klasser, klassetrin og fx i valgfag også fra flere skoler. Holddannelsen, der kan være begrundet i både pædagogiske og praktiske forhold, findes fx i valgfag og idræt og kan bl.a. organiseres som deletimer og samlæsning. Holddannelse er et af redskaberne til at fremme inklusion, ved at færre elever henvises til specialundervisning. Går dit barn i 1.–7. klasse skal der være flere grunde end det faglige standpunkt til holdplaceringen, mens den på 8.–10. klassetrin kan ske alene af faglige grunde, men holddannelse er altid begrænset af bestemmelsen om, at elever på alle klassetrin skal undervises samlet i den overvejende del af undervisningstiden. Skolens klasser er etårige undtagen ved små skoler med under ca. 150 elever. Klassedannelsen, der skal tilgodese, at klassen så vidt muligt kan bevares samlet på de følgende klassetrin, bør overvejes allerede ved dannelsen af børnehaveklasser og skal senest realiseres ved påbegyndelsen af 1. klasse. En klassedannelse kan dog ikke altid holde i hele skoleforløbet, idet der kan være flere elever, der flytter til eller fra klassen. Det er skolelederens beslutning, om det er nødvendigt at sammenlægge eller ombryde parallelklasser.

Elevtallet

Elevtallet må højst være 28 elever i en klasse ved skoleårets start bortset fra ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen kan tillade op til 30 elever i klassen. For holdstørrelser findes der ikke tilsvarende bestemmelser, og der er hverken en øvre eller en nedre grænse for elevtallet på et hold.

Hvem bestemmer?

Det er skolelederen, der inden for de fastsatte rammer træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Derfor har han eller hun det overordnede ansvar for dit barns trivsel og læring, og det er her, du skal henvende dig, hvis du er bekymret over dit barns placering på et hold eller i en klasse. Hvis det er til dit barns bedste, kan skolens leder således efter samråd med jer som forældre bestemme, at dit barn rykkes en klasse op eller går en klasse om. Du kan ikke klage over skolelederens beslutning til kommunalbestyrelsen eller andre, heller ikke selvom du finder løsningen for dit barn utilfredsstillende. I givet fald kan et skoleskift være en mulighed; se mere under punktet "Skoledistrikter og skoleskift".

Hvad kan du selv gøre?

Hvad kan du gøre, hvis du synes, at dit barns udvikling og læring trænger til andre rammer? Du kan kontakte faglæreren eller klasselæreren om, hvad I hver især kan gøre for at bedre situationen. Hjælper dette ikke nok, kan du kontakte skolelederen. Det er ikke altid, at et hold-, klasse- eller skoleskift hjælper. Det kommer an på den konkrete situation, men samtalerne kan ofte bidrage til en afklaring af årsagerne til vanskelighederne og dermed til at finde en bedre løsning.

Senest opdateret den

17. marts 2015

af

mj

Læs også

10.04.14
Evaluering, test og prøver
Læs om Folkeskolens tests og prøver.
10.04.14
Befordring og sikker skolevej
Det er en kommunal forpligtelse at sikre børnenes skolevej.