Hjælp til dreng med ordblindhed og sociale vanskeligheder

Hjælp til dreng med ordblindhed og sociale vanskeligheder

Om støtte til ordblind og socialt udfordret elev

Spørgsmål:

Hej

Vi har en dreng på 12 år, der før sommerferien 2011 blev udredt som ordblind. Han er tidligere udredt ved børnepsyk. med bl.a. dysfasi, som jeg nu kan forstå kan være en del af hans ordblindevanskeligheder. Han går i øjeblikket på et specialtilbud, som primært arbejder med de sociale vanskeligheder, han desværre også kæmper med.

Vi har nu fået at vide, at skolen ikke længere ønsker at vores søn skal gå der, da skolen også er et familiebehandlingssted, hvilket vi som familie ikke har synes, at vi havde brug for, men vi har i stedet ønsket at bruge familiedagene på at hjælpe vores søn med læseundervisningen.

Han skal nu evt. videre i et andet specialtilbud og i den forbindelse har vi efterlyst, at dette tilbud skulle have vægt på hans ordblindevanskeligheder. Vi har nu fået svar fra hhv. læsekonsulenten i vores kommune samt skolepsykologen (PPR), men der er ikke meget hjælp at hente.

Ifølge læsekonsulenten har man i vores kommune valgt ikke at have en central læseklasse – dvs. at al støtteundervisning foregår på de ordblinde børns hjemskoler – og man udleverer heller ikke en IT-rygsæk, men hjemskolen kan vælge at give eleven adgang til Tjektasken.dk og at udlevere en bærbar computer til brug i skolen.

Ifølge skolepsykologen er ordblindhed ”ikke vigtigt” for de specialtilbud, der er i vores kommune.

Vi er som forældre ret overbeviste om, at mange af vores søns sociale vanskeligheder bunder i hans ordblindhed – han talte sent, har/har haft svært ved udtale, er emotionel og har grovmotoriske problemer – og vi vil derfor helst se ham i et tilbud, hvor hans ordblind er vægtet højt, frem for et tilbud, der alene beskæftiger sig med de sociale vanskeligheder og hvor undervisning derfor er meget nedprioriteret. Vores søn er normaltbegavet og vi synes, at det er en skam, at man taber et barn på gulvet på denne måde, fordi man differentierer så skarpt imellem børn med sociale vanskeligheder og børn med læsevanskeligheder.

Hvad har vi krav på som forældre? Kan vi sige ja til et specialtilbud, men samtidigt bede om ekstra støtte til læsning og adgang til IT-værktøjer? Eller skal vi bede om at få vores søn tilbage i folkeskolen med ekstra støtte både på læseområdet, men også på det sociale plan?

Med venlig hilsen 
L


Svar:

Kære L

Jeg forstår jeres dilemma vedrørende jeres søns fremtidige undervisning. Som jeg læser dit brev, ville I allerhelst have ham i en læseklasse, altså en specialklasse, der tager udgangspunkt i elevernes individuelle læsevanskeligheder og med lærere, der er kvalificerede til at undervise ordblinde elever. Sådanne klasser findes i mange kommuner enten som længerevarende tilbud eller som kortere intensive læsekurser af 3–12 måneders varighed, og det kan være et rigtig godt tilbud, især til elever der udover læsevanskelighederne har sproglige, motoriske eller sociale problemer.

Jeres kommune har valgt ikke at have centrale læseklasser, og så vidt jeg kan se, har de heller ikke tilbud om korte intensive læsekurser på de enkelte skoler, al specialundervisning foregår på de ordblinde børns hjemskoler. Jeg har set på hjemskolens hjemmeside, men der står intet om specialundervisning eller særlige tilbud til elever med læsevanskeligheder, så der bliver man ikke klogere.

Det ser ud til, at I nu står med to tilbud på hånden: Et specialtilbud som jeg går ud fra er særligt rettet mod børn med sociale/emotionelle vanskeligheder (og med undervisning i henhold til folkeskoleloven), eller den lokale folkeskole med de støttemuligheder der kan gives der.

Jeres valg må afhænge af det indtryk, I har af de to muligheder, og af den rådgivning I har krav på at få fra PPR (skolepsykolog og læsekonsulent). Jeg kan på baggrund af jeres brev ikke pege på den bedste løsning.

Men i begge tilfælde har jeres søn et retskrav på at få en undervisning, der tager udgangspunkt i hans forudsætninger og behov, og som tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af hans psykiske, fysiske, sproglige og læsemæssige vanskeligheder. Det fremgår klart af folkeskoleloven, og overholdes den ikke, har I mulighed for at klage over det til kommunalbestyrelsen eller eventuelt Statsforvaltningen. Det gælder også med hensyn til hjælpemidler jf. nedenstående.

Hvis jeres søn kan klare at komme i den lokale skole, og hvis skolen i samarbejde med jer og PPR lever op til sine forpligtelser og tilbyder en undervisning, der tager udgangspunkt i jeres søns vanskeligheder og på at afhjælpe dem, vil det nok være den bedste løsning for ham, men det er en forudsætning for at det vil lykkes, at der virkelig tages udgangspunkt i hans behov.

Ifølge jeres søns alder skulle han gå i 6. klasse i år. Det betyder, at der er ganske meget læsestof allerede, og der vil komme mere de kommende år. Det vil sige, at en bærbar computer med de nødvendige læse/skriveprogrammer sikkert vil være et nødvendigt arbejdsredskab for ham. Om han har ret til at få en computer stillet til rådighed, afhænger af en faglig vurdering (som fx PPR/læsekonsulent kan lave). Ifølge folkeskoleloven skal der bevilges særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. Det vil sige, at jeres søn har et retskrav på at få stillet en computer med relevante programmer til rådighed, hvis den er nødvendig for at han kan udnytte sine evner optimalt (fx til hjælp til at udtrykke sig skriftligt og læse tekster som bruges i klassens undervisning). Der står altså nødvendig i loven og ikke hensigtsmæssig eller nyttig. Du skriver, at hjemskolen ”kan vælge at give eleven adgang til Tjektasken.dk og at udlevere en bærbar computer til ham på skolen”. Tjektasken er et udmærket redskab til ordblinde, måske suppleret med en scannepen til oplæsning af vanskelige ord. Men jeres søn har også krav på at få stillet en computer med relevante programmer til rådighed i hjemmet, så han kan forberede sin undervisning hjemme. I praksis får svært ordblinde elever bevilget en bærbar computer og en taske, så de kan transportere computeren frem og tilbage mellem skole og hjem – og min erfaring er, at bekymringer om at computeren vil lide overlast er stærkt overdrevne.

Konklusionen er at begge tilbud skal tage udgangspunkt i jeres søns vanskeligheder, og at I skal have en beskrivelse af, hvordan de to tilbud vil tilgodese ham, inden I bestemmer jer.

Det vil nok være en god ide at bede om et møde med skolelederen på den lokale skole og repræsentanter for PPR. Her kan I og PPR orientere skolens ledelse om jeres søns behov, og skolen kan fortælle hvordan den vil planlægge hans undervisning.

Noget tilsvarende kan I overveje at gøre i det specialtilbud, som også ser ud til at være en mulighed.

Jeg kan se, at I allerede har en kontakt til PPR i kommunen. PPR har en forpligtelse til at rådgive elever, deres forældre og skolens ledelse og personale. Hvis I ser på hjemmesiden for PPR i jeres kommune, kan I læse hvad PPR tilbyder jer:

  • Foretager pædagogisk-psykologisk vurdering af henviste børn
  • I samarbejde med skolerne: yder en særlig indsats i forhold til skoleforsømmere
  • Yder rådgivning til forældre og medarbejdere vedrørende børn med særlige behov
  • Fremsætter forslag til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
  • Inddrager anden nødvendig supplerende ekspertise
  • Følger udviklingen hos elever, som modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand

Jeg vil anbefale jer at benytte jer af PPR’s rådgivning, inden I bestemmer jer, de har den faglige ekspertise og lokalkendskabet der kan medvirke til, at jeres søn får det optimale skoletilbud.

Jeg håber, at I på denne måde kommer videre og træffer det bedste valg for jeres søn. Dukker der nye spørgsmål op undervejs, er I velkomne til at henvende jer til Forældrerådgivningen igen.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. februar 2015

af

mj

Læs også

27.01.11
Alternativ til folkeskolens tyskundervisning
Om alternativer til undervisning i skolen
22.09.11
Datter utryg ved nye ting
Om utryghed