Fravær fra undervisningen

Fravær fra undervisningen

Læs om lovligt og ulovligt skolefravær.

Skolefravær opdeles traditionelt i tre grupper: sygefravær, ekstraordinær frihed, dvs. fravær med forudgående tilladelse fra skolen, og ulovligt fravær. Det er et forældreansvar at medvirke til, at ens barn opfylder undervisningspligten, jf. folkeskoleloven § 35, og hvis barnet ikke går i privatskole eller bliver hjemmeundervist, men er meldt ind i folkeskolen, skal han eller hun møde op her, med mindre andet konkret er aftalt. Hvis dit barn ikke kan komme i skole, skal du derfor personligt eller skriftligt fortælle skolen om årsagen til fraværet, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2, og bestemmelserne i fraværsbekendtgørelsen.

Folkeskolen skal kontrollere, om eleverne er i skole

Skolen skal dagligt føre fraværslister og dermed kontrollere, at eleverne er i skole, og hvis de ikke er det, da om udeblivelsen skyldes sygefravær, tilladt fravær eller ulovligt fravær. Fraværet registreres elektronisk i skolens elevadministrative systemer. Så kan skolemyndighederne også følge udviklingen på området, bl.a. med henblik på opgørelse af kommunens samlede elevfravær i den kommunale kvalitetsrapport. Det er formelt set skolelederens ansvar at påse, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen, selvom det i dagligdagen er klassens lærere, der prikker af. Dog er det på mange skoler sådan, at det er skoleledelsen, der bevilliger tilladt fravær af mere end en dags varighed. Får man som forælder ikke forklaret skolen, hvorfor ens barn er fraværende, kan man altså forvente at blive spurgt om det af skolen.

Sygefravær og lægeattester

Hvis dit barn er sygt, skal han eller hun ikke i skole, både af hensyn til barnet selv og til eventuel smittefare. Hverken børn eller personale må komme i skole, hvis de har en smitsom sygdom. Bliver dit barn sygt i løbet af skoledagen, skal skolen kontakte dig, så du kan hente ham eller hende. Skolen vil da som regel sørge for et roligt opholdssted adskilt fra de andre børn, indtil du når frem. Hvis sygdommen varer mere end to uger, kan skolen forlange en lægeattest. Det sker især i tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt fraværet skyldes egentlig sygdom. Der er i lovgivningen ikke taget stilling til, hvem der betaler for lægeattesten, men praksis på området er, at den betales af skolen, hvis det er skolen, der har bedt om den. Hvis noget tyder på, at dit barns sygefravær har årsag i undervisningen eller i forholdet til kammeraterne, er det skolelederens ansvar så hurtigt som muligt i samarbejde med forældrene at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag. Hvor det er relevant, kan der trækkes på skolens ressourcenetværk, fx PPR, SFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner.

Fravær ved særligt alvorlige smitsomme sygdomme

Ved særligt alvorlige smitsomme sygdomme, fx meningitis og leverbetændelse, skal embedslægeinstitutionen underrettes. Underretningen foretages af den behandlende læge, hvorefter embedslægen underretter den kommunale sundhedstjeneste og afgør, hvornår dit barn igen kan komme i skole. Du kontakter sikkert selv egen læge, men samtidig kan det være godt at vide, at skolelederen ikke kan pålægge dig det, fx for at få fastslået en diagnose eller opspore smittebærere (blodprøver, podning m.v.)., og hverken skolen eller den kommunale sundhedstjeneste må kontakte din egen læge om dit barn uden dit samtykke. Ofte kan det imidlertid være vigtigt for andre forældre at vide, at der på skolen er konstateret et tilfælde af en alvorlig smitsom sygdom, og du kan her forvente at blive bedt om at samtykke i, at skolen oplyser om sygdomstilfældet til relevante parter, fx klassens forældrekreds. En fortegnelse over særligt alvorlige smitsomme sygdomme findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Der er mange regler forbundet med smitsomme sygdomme. Her kommer nogle af de væsentligste: lovbekendtgørelse nr. 640 af 14.6.2007 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, bekendtgørelse nr. 1515 af 13.12.2007 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge samt Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Den seneste 7. udgave er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013; se her.

Supplerende undervisning ved længerevarende fravær

Hvis dit barn ikke kan komme i skole på grund af længerevarende sygdom, har du og skolen en fælles interesse i at få vurderet hans eller hendes behov for sygeundervisning og efterfølgende supplerende undervisning, så der ikke læringsmæssigt bliver så meget at indhente. Det er formelt set skolen, der snarest skal rette henvendelse til dig om sagen, men det forhindrer ikke, at du også kan kontakte skolen, så snart du bliver klar over, at dit barns sygefravær kan risikere at blive af længere varighed. Også i sådanne tilfælde kan det være en god idé at inddrage PPR og/eller andre tilsvarende institutioner.

Tilladt fravær

Skolen kan, hvis du beder om det, give tilladelse til, at dit barn ekstraordinært kan få fri på skoledage. Det er dig som forældremyndighedens indehaver, der har ansvaret for, at dit barn er til stede på skolen i undervisningstiden, og du kan ikke bare holde ham eller hende hjemme på skoledage, men må spørge skolen om lov før det ekstraordinære fravær. Det kan forekomme travle forældre med en stresset arbejdssituation lidt sært, at de ikke bare kan tage deres børn med på ferie, når de selv har mulighed for at holde fri. Men skolelederen skal ud fra gældende bestemmelser overveje den eventuelle tilladelse ud fra en konkret vurdering af lige netop dette barnets behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som et fravær indebærer, jf. fraværsbekendtgørelsens § 3.

Ulovligt fravær

For at dit barn kan få fagligt og socialt udbytte af skolens undervisning, må det være til stede i skolen, og fravær er skadeligt for hans eller hendes læring og udvikling. Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær, der ikke gøres rede for af forældrene, samt fravær, som skolelederen ikke har givet tilladelse til. Reglerne siger, at hvis en elev udebliver fra undervisningen uden gyldig grund, skal skolen straks tage kontakt til forældrene for sammen med familien at afdække årsagerne til fraværet og udarbejde en handleplan. Det er også skolens ansvar at sikre, at forældre er orienteret om deres barns fravær. Skyldes fraværet, at eleven har faglige eller psykiske vanskeligheder i skolen, skal skolen samarbejde med eleven og forældrene om at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag, eventuelt i samråd med PPR. Hvis det ikke hjælper på elevens fremmøde, skal skolelederen underrette kommunalbestyrelsen om det.

Bekymrende fravær

Ulovligt fravær betegnes som bekymrende fravær, når der er tale om forsømmelser af længere varighed, fx hvis en elev ikke er mødt i skole i den første uge efter sommerferiens afslutning, som det undertiden ses ved såkaldte genopdragelsesophold i udlandet. Sanktionsmuligheder over for forældre ved sådanne forsømmelser er ikke fastsat i folkeskoleloven, men i social- og skattelovgivningen. Får skolen eksempelvis oplysning om en fraværende elevs udlandsophold, er det derfor efter reglerne i Socialministeriets bekendtgørelse om børneydelser, at skolelederen inden for en uge skal underrette kommunen om elevens fravær. Kommunen indhenter derefter forældrenes forklaring på barnets fravær, og både skolens indberetning om fraværet og forældrenes forklaring ligger til grund for kommunens vurdering af, om familien er berettiget til børnetilskud og børnefamilieydelse.

Forældrepålæg og § 50 undersøgelser

Hvis kommunen mener, at forældre ikke lever op til deres forældreansvar og fx ikke forhindrer deres barns ulovlige skolefravær, kan de sociale myndigheder i visse sager udstede et forældrepålæg. Før da gennemføres gerne en såkaldt § 50 undersøgelse, så vidt muligt i samarbejde med forældrene og barnet eller den unge selv. Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer og omfatter bl.a. barnets udvikling og adfærd samt familie-, skole- og sundhedsforhold, herunder fx eventuelt misbrug. På baggrund heraf besluttes en handleplan med hjælpeforanstaltninger. Et forældrepålæg udstedes fx, når en § 50-undersøgelse har vist, at barnets eller den unges udvikling er i fare, hvis det samtidig skønnes, at forældrene faktisk er i stand til fremtidigt at løfte deres forældreansvar. Hvis et forældrepålæg ikke overholdes, kan der ske fradrag i eventuel børne- og ungeydelse.

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt, at dit barn mærker, at du respekterer skolen som hans eller hendes arbejdsplads og prioriterer skolearbejdet højt i relation til andre gøremål i dagligdagen. Du kan styrke dit barns glæde ved at lære ved at udtrykke din anerkendelse, når dit barn har gjort en særlig indsats, også selvom den måske ikke lige er blevet belønnet med en høj karakter. Og du kan være opmærksom på de første små tegn på, at dit barn er ked af noget i skolen, og forsøge at tage hånd om problemerne, før de måske vokser sig så store, at de resulterer i ulovligt fravær. Bliver vanskelighederne alligevel svære at takle, kan du også altid henvende dig til Forældrerådgivningen. Telefonen er åben alle skoledage fra kl. 10-14 og torsdag også fra 16-19.

Senest opdateret den

2. november 2017

af

mj

Læs også

24.04.14
Dysleksi/ordblindhed
Hvad er ordblindhed?
10.04.14
Skilsmisse og barnets skolegang
Når forældre bliver skilt er samarbejdet mellem skole og hjem særligt vigtigt