Fravær fra skolen

Fravær fra skolen

Læs mere om hvornår fravær fra skolen er lovligt eller ulovligt

Det er forældrenes ansvar at medvirke til, at ens barn opfylder undervisningspligten. Hvis ens barn ikke kan komme i skole, skal forældrene derfor personligt eller skriftligt fortælle skolen om årsagen til fraværet.

Fravær fra skolen inddeles i tre grupper:

  • Fravær på grund af sygdom
  • Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)
  • Ulovligt fravær

Folkeskolen skal kontrollere, om eleverne er i skole

Skolen skal dagligt registrere fraværende elever og dermed kontrollere, at eleverne er i skole. Fraværet registreres elektronisk i skolens elevadministrative systemer.

Det er formelt set skolelederens ansvar at påse, at alle elever, der går på skolen, deltager i undervisningen, selvom det i dagligdagen er klassens lærere, der registrerer fraværet.

Skolen kan bede om en lægeerklæring ved længere tids sygdom

Hvis et barn er fraværende fra skolen på grund af sygdom i mere end 15 skoledage, kan skolen bede om en lægeattest. Det sker især i tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt fraværet skyldes egentlig sygdom. Der er i lovgivningen ikke taget stilling til, hvem der betaler for lægeattesten, men praksis på området er, at den betales af skolen, hvis det er skolen, der har bedt om den.

Hvis noget tyder på, at dit barns sygefravær har årsag i undervisningen eller i forholdet til kammeraterne, er det skolelederens ansvar hurtigst muligt i samarbejde med forældrene at kortlægge problemerne og udarbejde et løsningsforslag. Hvor det er relevant, kan der trækkes på skolens ressourcenetværk, f.eks. PPR, SFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner.

Skolen skal organisere sygeundervisning ved længerevarende fravær

Hvis et barn ikke kan komme i skole på grund af længerevarende sygdom, skal skolen henvende sig til forældrene med henblik på at vurdere behovet for sygeundervisning. Skolen skal henvende sig til forældrene senest 15 skoledage efter, at eleven sidst deltog i undervisningen.

Opholder eleven sig i hjemmet, er det skolelederens ansvar, efter samråd med forældrene, at sørge for, at den nødvendige undervisningen iværksættes. Undervisningens indhold skal så vidt det er muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner.

Opholder eleven sig på et sygehus eller en anden institution, skal skolens leder sikre sig, at eleven modtager undervisning.

Skolen kan give tilladelse til fravær uden for de fastlagte ferier

Skolen kan give tilladelse til, at et barn holder ekstraordinært fri på skoledage f.eks. i forbindelse med ferie eller særlige arrangementer i familien. Skolelederen skal ud fra gældende bestemmelser overveje den eventuelle tilladelse ud fra en konkret vurdering af barnets behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som et fravær indebærer.

Ulovligt fravær

Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær, der ikke gøres rede for af forældrene, samt fravær, som skolelederen ikke har givet tilladelse til.

Reglerne siger, at hvis en elev udebliver fra undervisningen uden gyldig grund, skal skolen straks tage kontakt til forældrene for, sammen med familien, at afdække årsagerne til fraværet og udarbejde en handleplan. Det er også skolens ansvar at sikre, at forældrene er orienteret om deres barns fravær.

Skyldes fraværet, at eleven har faglige eller psykiske vanskeligheder i skolen, skal skolen samarbejde med eleven og forældrene om at kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag, eventuelt i samråd med PPR.

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

ak

Læs også

04.04.14
Ordensregler og sanktioner
Alle skoler skal have et sæt ordensregler og et værdiregelsæt
27.08.18
Skole-hjem-samarbejde
Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er vigtigt for barnets skolegang