To forskellige meldinger på bevilling af støttetimer

To forskellige meldinger på bevilling af støttetimer

Om bevilling af støttetimer

Spørgsmål:

Hej

Min søn har i december fået diagnosen infantil autisme. Han går i almindelig børnehave, da han er velfungerende i forhold til sin diagnose, og både PPR og børnehaven støttede op om at søge støttetimer til ham i hans nuværende børnehave. Forleden fik vi brev om, at vi har fået tildelt støttetimer fra april i år til april næste år. I dag, da jeg henter ham i børnehaven, fortæller souschefen mig, at støttetimerne først er fra august i år, da den støtteperson, der er blevet tildelt, har nogle børn der skal indkøres i skolefritidsordninger. Men derfor skal min søns behov for støtte vel ikke syltes? Kan visitationsudvalget komme med to forskellige meldinger? Det er meget frustrerende, at hans behov for støtte bliver negligeret på denne måde.

Venligst
H


Svar:

Kære H

Du vil gerne vide, hvor forældrene kan klage, hvis det tildelte støttetimetal til specialpædagogisk bistand i børnehaven, som bevilges af et visitationsudvalg, ikke er tilfredsstillende.

Der er lovgivningsmæssige forskrifter for alle klager over afgørelser vedrørende specialpædagogisk bistand. Det gælder også for støtte til børn, der ikke endnu har påbegyndt skolegangen. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at yde specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven. Men svaret på dit spørgsmål kan kun gives i den enkelte kommune, fordi kommunalbestyrelsen kan fastlægge, hvorledes kompetencen til at fordele kommunale ressourcer til specialpædagogisk bistand organiseres i kommunen. Hvis visitationsudvalget klart er tillagt denne kompetence af kommunalbestyrelsen, vil der normalt ikke kunne klages videre over afgørelsen, der jo træffes på kommunalbestyrelsens vegne. Jeg er enig med dig i, at det bør fremgå klart af svaret til forældrene, om de kan klage eller ej. Det er et krav i lovgivningen, at der gives klagevejledning ved afgørelser, og at afgørelser skal begrundes og fremsendes skriftligt. De gældende regler om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, fremgår af bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 og vejledningen nr. 9171 af 13. maj 2008. I sidstnævnte er der i kap. 8 redegjort for klagemulighederne. (Kan findes på internettet via Google).

Det konkrete svar afhænger altså af, hvilket kommissorium, der er gældende for visitationsudvalget i din kommune. Hvis der ingen regler er fastlagt herom, vil man altid kunne klage til kommunalbestyrelsen, hvilket i praksis ofte vil være den kommunale forvaltning.

Det fremgår af gældende regelsæt, at Klagenævnet for vidtgående specialundervisning kan behandle klager over kommunalbestyrelsens afgørelser, hvis de handler om henvisning til eller afvisning af henvisning til specialpædagogisk støtte drevet af regionsrådet. Dette gælder også, hvis kompetencen er henlagt til et visitationsudvalg.

Generelt har forældrene krav på at kende grundlaget for kommunalbestyrelsens eller visitationsudvalgets afgørelser, idet der skal foreligge en vurdering fra PPR af barnets behov for specialpædagogisk bistand og forslag til foranstaltning. Denne vurdering skal inddrage forældrenes synspunkter og redegøre herfor, hvis de ikke er enige i vurderingen. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lægge betydelig vægt på forældrenes ønsker. Det samme gælder visitationsudvalget, hvis det er tillagt kommunalbestyrelsens kompetencer på dette felt. Her gælder også, at forældrene kan rette fornyet henvendelse, hvis de mener, der er tale om misinformation eller et mangelfuldt beslutningsgrundlag. Men kommunalbestyrelsen har altså i langt de fleste sager den endelige afgørelse. Jeg vil generelt opfordre dig til at læse ovennævnte vejledning, fordi der heri redegøres for hvorledes specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven kan indgå i forbindelse med andre støtteformer, fx i form af social støtte i børnehaven. Med andre ord kan der for småbørn i dagtilbud være tale om forskellige former for støtte, der supplerer hinanden. Det, som jeg har redegjort for, omhandler støtten i henhold til folkeskolelovens regler.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

4. november 2015

af

mj

Læs også

14.04.15
Psykolog ikke villig til at få min søn udredet
Om udredning hos psykolog
11.02.14
Møde med skolen om faglige problemer
Om møde om faglige problemer