Forældreuenighed om skolevalg

Forældreuenighed om skolevalg

Om skolevalg med delt forældremyndighed

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Jeg har en stor bekymring vedrørende mine børns skoleskift, som jeg håber I kan rådgive omkring.

Mine to største børn foretrækker at flytte fra den nuværende lilleskole (betalingsskole), som går til 7. klasse, til privatskole for at tage 8.-9. klasse. Jeg har imidlertid vanskeligheder med at dække udgifterne for, at alle mine tre børn går på privatskole.

Min eksmand støtter de to store i deres ønsker om at gå i 8. klasse på en anden privatskole, men ønsker kun at bidrage til børnenes generelle udgifter med mindre beløb betalt ad hoc. Kun hvis han bliver bopælsforælder, vil han bidrage væsentligt til børnenes udgifter til skolegang.

Jeg har derfor sammen med de to store børn forsøgt at finde en god folkeskole i nærområdet. Det er nu lykkes at finde en rigtig god skole, som de synes om, selvom de naturligvis foretrækker at følges med deres nuværende klassekammerater til den anden privatskole. Folkeskolen har givet tilsagn om at optage de to store børn!

Jeg er nu i den klemme, at børnenes far nok ikke giver sin accept til denne folkeskole, men holder fast i privatskolen med bidrag fra ham, hvis han bliver bopælsforælder!

Hvad gør jeg?

Venligst,
anonym


Svar:

Kære anonym

Tak for dit brev.

Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Fælles forældremyndighed betyder ikke, at I skal være enige om alle beslutninger. Den forælder, barnet har bopæl hos, kan selv træffe afgørelse om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Nedenfor kan du se en oversigt med eksempler på, hvad I skal være enige om, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme.

1) Forældremyndighedsindehaverne sammen: Værgemål, Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb, Skolevalg, videreuddannelse, Skolefritidsordning, Risikobetonet fritidsaktivitet, Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne, Navnevalg, Religiøse forhold, Ægteskab og Pas

2) Bopælsforælderen: Direkte daglig omsorg, Daginstitution, Fritidsaktiviteter, Flytning indenlands, Skolepsykolog og Børnesagkyndig rådgivning

3) Samværsforælderen: Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg, Fritidsaktiviteter

Bopælsforælderen skal respektere en aftale/samværsresolution og bør heller ikke midlertidigt tilsidesætte en aftale med den anden forælder, medmindre det er væsentligt for barnets velfærd. Der skal altid straks underrettes til den anden forælder, om der foretages akutte dispositioner, som går ud over det samvær, der allerede er aftalt og fastlagt, ellers kan man risikere at blive anklaget for samarbejdschikane, og det kan gå ud over samværet i sidste ende.

Mht. valg af skole så skal din eksmand tages med på råd, men det betyder ikke, at han kan blokere for, at børnene skifter skole fra en betalingsskole til en almindelig folkeskole uden saglig grund. Efter min bedste overbevisning er det indlysende, at ingen kan tvinges til at lade sine børn gå på en privatskole, om man ikke har råd hertil. Umiddelbart vil jeg vurdere, at din eksmand kun kan opretholde sit krav om at børnene skal forsætte på privatskole, om han betaler det hele, eller mindst halvdelen af udgifterne. Samtidigt skal han også være i stand til at overbevise statsamtet om, at du økonomisk sagtens kan afholde din andel af udgifterne til privatskoleopholdet. Du skal modsat kunne godtgøre, at du ikke har råd hertil. Herudover skal der måske også godtgøres, hvorfor privatskolen er af foretrække frem for folkeskolen mht. jeres børns skolegang.

På hjemmesiden http://boernogsamvaer.dk/skolevalg/ kan du læse om flere afgørelser om forældres uenighed vedrørende skoleskift. Der kan man læse, at sagerne falder forskelligt ud. Retten vil altid tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Er børnene gamle nok, bliver de også hørt, foruden at der kan indhentes børnesagkyndiges udtalelse under sagsforløbet. Der forefindes mange afgørelser som ender med, at retten beslutter at ophæve den fælles forældremyndighed til fordel for den ene forælder pga. børnenes skolegang. Udgangspunktet er, at der skal være enighed om skolevalget, hvis der er fælles forældremyndighed. Ved manglende enighed blandt forældrene, er det i praksis løst ved, at skolen skal optage et barn, der har bopæl i skoledistriktet, uanset at begge forældremyndighedsindehavere ikke tiltræder.

Du kunne måske overveje at dele bopælsretten med eksmanden omkring jeres to ældste børn og herved dele udgifterne til skolen. I kunne f.eks. aftale, at I betaler for hvert af jeres bopælsbarn direkte til privatskolen. Dernæst kan I indgå en privatretlig aftale om at betale krydsende børnebidrag til hinanden. Herved kan I hver især trække jeres respektive børnebidrag fra over skattebilletten og opnå en skattemæssig besparelse, som også kan være med til at finansiere skolen. Denne ordning er fuldt ud lovlig.

Alternativt kan du vælge at flytte børnene over til folkeskolen pga. en presset økonomi. Husk at varsle din eksmand herom i god tid forinden. Efterfølgende må du så være klar til at tage en eventuel tvist i statsforvaltningen. Der må du kunne være i stand til at sandsynliggøre, at du ikke havde andet valg, da din eksmands økonomiske bidrag er af en beskeden omfang og modtages meget uregelmæssigt. Statsamtet har ikke fundet, at din eksmand er uegnet som bopælsforælder. Derfor bør du være forsigtig med at dyrke det for meget. Men måske skal du prøve at argumentere for din dårlige økonomi, og at du opfatter det som chikane, at han uden saglig begrundelse fastholder, at børnene skal gå på privatskole, samtidigt som han kun betaler en ringe andel heraf. Endeligt er det også et godt argument, at børnene er positive overfor at skifte fra privatskole til folkeskolen.

Med venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

6. maj 2015

af

mj

Læs også

08.05.13
Ene forælder tøver med accept af skolevalg
Om skolevalg med delt forældremyndighed
11.05.15
Kan man tage 10. klasse to gange?
Om at tage skoleår om