Der er meget langt til skolebussen

Der er meget langt til skolebussen

Om kørsel til skole

Spørgsmål:

Hej

Vores lille landsbyskole er blevet lukket, og nu skal vores børn på henholdsvis 7 og 9 år transporteres til en anden skole 9 km fra vores hjem for at gå i 1. og 3. klasse. Vi har indtil nu haft 2,7 km til børnenes skole, men da der ingen skolebus kører her forbi, er børnene blevet transporteret med taxi til og fra skole på kommunens regning. Vi bor ud af en lille asfalteret vej, hvor der kun er plads til en bils bredde. Skolevejen ligger delvis i skoven, vejen har to farlige sving, og hele vejen op til byen er der rigtig dårlige oversigtsforhold - her er heller ingen gadelygter.

Mit spørgsmål er nu: Kan kommunen forlange, at vores børn skal gå/cykle knap 2,3 km for at komme op til busopsamlingsstedet, for at komme i skole? Man anbefaler, at børn ikke færdes alene i trafikken, indtil de er omkring 10-12 år. Efter hvad jeg kan læse, så skal kommunen sørge for, at vores børn kommer til skolen, da de har over 2,5 km til skole, men jeg kan ingen steder læse, hvad reglerne er for hvor langt og under hvilke forhold, børnene må gå/cykle til busopsamlingsstedet. Hvad siger reglerne, når vi kommer til vinterhalvåret, hvordan fungerer befordringen så? Jeg er ikke en pivet mor, som er bange for at lade mine børn færdes i trafikken, tværtimod... Men forholdene er bare ikke i orden til disse små poder, da der kører store lastbiler og masser af biler på vejen pga. industriområdet i byen, og da vejen ikke er særlig bred, så har jeg mine bange anelser.

Jeg har selvfølgelig snakket med kommunen om mit problem, men her siger den ene det ene, og den andet noget andet, så blev ikke meget klogere. Håber bestemt, du kan hjælpe mig med mit spørgsmål.

På forhånd tak
J


Svar:

Kære J

Du rejser spørgsmål ved, om jeres børn på 7 og 9 år efter en skolelukning selv skal befordre sig ad en trafikfarlig vej 2,3 km til en skolebus, der kører dem resten af vejen til skolen, der ligger 9 km fra jeres hjem. Hidtil har de været befordret 2,7 km til den skole, der bliver lukket med taxa. Kommunen har ikke kunnet give jer et klart svar.

Reglerne om befordring til og fra skole er fastlagt i folkeskolelovens § 26, hvor kommunen forpligtes til at sikre skolebørns befordring efter nogle fastlagte retningslinjer, som skal overholdes af kommunerne.

For børn i børnehaveklasse og 1.-3. klasse må der ikke være over 2½ km, for 4.-6. klasse 6 km, for 7.-9. klasse 7 km og for 10. klasse 10 km. Jeres børn er således berettiget til kommunal befordring til og med 9. klasse. For børn, der har kortere skolevej, skal der ydes befordring, hvis vejen er trafikfarlig.

Kommunens befordringspligt gælder mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed. Det kræver selvfølgelig en nærmere definition af, hvad der forstås ved "nærhed", og her spiller de konkrete forhold ind, herunder barnets alder og modenhed, adgangsvejens beskaffenhed mv. Men hovedprincippet er, at kommunen skal befordre børnene til deres hjem, og at det skal være sikkert for børnene at færdes. Det er således ikke lovligt for kommunen kun at befordre børnene den del af den samlede strækning, der overstiger de fastsatte kilometergrænser.

Jeg vil umiddelbart mene, at for børn med en alder som jeres vil man ikke kunne betragte 2,3 km som værende i hjemmets nærhed. Og da slet ikke, når vejen beskrives, som den gør. Afstanden er jo nær den maksimale for egenbefordring på sikre veje.

Vurderingen af, om en vej er trafikfarlig, tilkommer kommunalbestyrelsen, men den er forpligtet til at indhente en vurdering eller udtalelse fra politiet og vejmyndighederne først, og I er berettiget til at blive informeret om disse oplysninger. Også her skal der ved vurderingen tages hensyn til barnets alder, modenhed og til om barnet går eller cykler. Derfor er det en vurdering, der kan være forskellig i forhold til, om børnene går i de små klasser eller om de er ældre. Men i sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelsen, og hvis I ikke finder, at den har fulgt lovgivningen med hensyn til vurderingen af trafiksikkerhed, er eneste mulighed at søge sagen rejst ved Statsforvaltningen, der fører tilsynet med kommunerne.

Samlet set vil du kunne tage som udgangspunkt, at kommunen er forpligtet til at befordre dine børn til skole fra hjemmet til og fra skolen. Da skolebussen ikke samler jeres børn op nær jeres hjem, og da vejen muligvis er trafikfarlig for små børn, skal du som udgangspunkt kræve, at der etableres den nødvendige befordring til hjemmet. Hvis kommunen forsøger at undlade befordringen til jeres hjem fra skolebussen, skal I klage til kommunalbestyrelsen og bede om en begrundelse, herunder om en dokumentation for, at skolevejen ikke er trafikfarlig for yngre børn.

Jeg forstår, at kommunens forvaltning endnu ikke har truffet en afgørelse i denne sag, derfor vil jeg foreslå, at du fortsætter dialogen med dem og understreger, at du ikke på nogen måde kan opfatte vejstrækningen som trafiksikker i forhold til dine små børn med de vanskelige oversigtsforhold og en meget smal vejbane, der skal deles mellem gående/cyklende og motoriseret trafik. Mon ikke denne vurdering også deles af andre.

Jeg håber, I finder forståelse for, at små børn skal have sikkerhed på skolevejen.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

29. juni 2017

af

mj

Læs også

28.01.13
Lang transporttid til specialklasse
Om kørsel til specialtilbud
24.09.12
Regler for befordret transport til specialskolen
Om kørsel til specialtilbud