Anstrengt forhold mellem lærer og elev

Anstrengt forhold mellem lærer og elev

Om relation mellem lærer og elev

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver dette, da jeg ikke ved hvad jeg skal stille op. Vores søn, der går i 8. klasse, er som sådan ikke ked af at gå i skole, men har ikke let ved sit skolearbejde. Det er særlig dansk, engelsk og tysk, der er problemet for ham. Men jeg kan ikke helt finde ud af, om det ikke også er læreren, der er problemet, for det er kun hende, der altid klager over ham. Jeg tror, de er kommet skævt ind på hinanden, og nu kan han altså bare ikke lide hende og har ikke for fem øre respekt for hende, og han gør åbenbart kun, hvad der passer ham og er også urolig i timerne.

Nu skal vi have møde med lærerne, men jeg ved ikke lige, hvad vi skal stille op. Jeg har jo snakket med ham om tingene, og han kan godt se, at det ikke er OK, og jeg tror virkelig, at han prøver at opfører sig ordentligt men bliver også revet med af de andre, som også er urolige. Kan man kombinere arbejde og skole, så man evt. kun har nogle fag og så arbejder x-antal timer ved siden af? Det er jo også lærerigt at arbejde, f.eks. sidde ved kassen i et supermarked og fylde varer op.

Venligst
B


Svar:

Kære B

Tak for din mail om din søn, der går i 8. klasse. Du skriver, at han har svært ved at følge klassen i dansk, engelsk og tysk, men at hovedproblemet er et misforhold til læreren i disse fag. Din søn reagerer ved at være provokerende, urolig og forstyrrende samtidig med, at han ikke rigtig får lavet noget i skolen efter lærerens opfattelse. Læreren er også utilfreds med, at han spiser mange søde sager, og med, at han gør mange indkøb heraf. Men du skriver også, at din søn erkender problemerne og faktisk helst ville undgå de dårlige situationer. Men der er også gode dage, hvor han fungerer godt. Du spørger, om man kan blive delvist fritaget for undervisning for evt. i stedet at beskæftige sig med noget praktisk.

Det sidste kan jeg svare på. Det er muligt i henhold til Folkeskoleloven at opfylde undervisningspligten ved enten helt eller delvist at deltage i andre aktiviteter, fx på arbejdsmarkedet. Det er dog en ordning, der skal godkendes af skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, og der kan ikke fritages for undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Denne undervisning kan dog eventuelt henlægges til den kommunale ungdomsskole. Så svaret på dit spørgsmål er, at det er muligt at få tilrettelagt et særligt undervisningsprogram, men at nogle af de vigtigste fag skal der fortsat undervises i.

Umiddelbart læser jeg i din beretning ikke, at det skulle være nødvendigt med helt at ændre skolegangen for din søn. Han er jo faktisk nogenlunde tilfreds med skolegangen. Det vil nok være bedre at forsøge at udrede problemerne med din søn og med læreren.  Ud fra det, du skriver, er der også andre urolige elever i klassen, og din søn er ikke den eneste uromager, og måske er der et generelt disciplinært problem i klassen. Du oplyser ikke, hvordan det går for din søn med andre lærere, eller om der generelt er tale om en urolig klasse. Der kan også være tale om en reaktion på øgede faglige krav, fordi en del af klassen skal fortsætte i gymnasiet. Dette kan også være en årsag til, at din søn reagerer negativt, måske er stoffet nu for svært for ham, og at han ikke får opgaver, der er virker mere overkommelige og relevante for ham. Jeg synes, du skulle drøfte situationen igennem med både læreren og din søn, sådan at I kan lægge en plan for de kommende år, hvor han fortsat er undervisningspligtig. Faglige problemer kan faktisk nemt udløse en uhensigtsmæssig adfærd, og det er skolens opgave at tilrettelægge undervisningen, således at eleven får udbytte heraf, også selvom de ikke lige følger det ordinære pensum.

Det er godt, at du fortsat kan drøfte forholdene igennem med din søn. Selvom han ikke kan lide læreren, er det jo ikke i orden at ødelægge undervisningen af den grund.  Jeg læser også, at læreren faktisk er opmærksom på de situationer, hvor det går godt, samt hun giver udtryk herfor, og at din søn reagerer positivt herpå. Det kunne tyde på, at hun er interesseret i at finde en løsning på problemerne. Her gælder det om at holde dialogen ved lige.

Du skal være opmærksom på, at din søns skole uden tvivl har nogle ordensregler, der siger noget om, hvad eleverne må og ikke må, fx forlade skolen for at købe ind, tale i mobiltelefon osv. Det er skolelederen, der i sidste ende er den, der tager stilling til eventuelle sanktioner overfor eleverne. Derfor kunne det måske også være en god ide i god tid at drøfte med skolelederen mulighederne på skolen for din søn. Hvis der virkelig er et så anstrengt forhold mellem ham og læreren, vil det være skolelederen, der vurderer, om der er mulighed for ændringer i din søns skema, evt. ved flytning til en anden klasse, eller evt. til en anden skole. Det er som nævnt også skolelederen, der tager stilling til en ordning, hvor en del af undervisningen erstattes af andre aktiviteter. I det hele taget er det skolelederen, der kan hjælpe jer med de problemer der er opstået.

Der kan også ydes specialpædagogisk bistand, hvis eleverne har så store sociale problemer, at de ikke kan løses uden ekstra støtte. Det kan være støtte i klassen for at differentiere undervisningen, således at alle får hjælp, og således at eleverne har mere end en person at henvende sig til. Det kan også være en støtte, som kan ydes til klassen som helhed, hvis det generelt er en urolig klasse, men der kan også ydes støtte til enkelte elever. Hensigten med denne form for støtte er at skabe gode vilkår for alle elever.

Hvis du ikke finder, at hverken læreren eller skolelederen konstruktivt forsøger at løse problemerne med din søn, kan du henvende dig til PPR med en anmodning om hjælp. Det ville måske være en god ide at få klarlagt, hvad der egentlig er problemet i din søns klasse. Du kan enten bede om en udredning via skolen, eller du kan henvende dig direkte. PPR skal komme med forslag til, hvad der kan gøres for at afhjælpe situationen, der jo ikke er god for hverken din søn eller klassen og læreren.

De faglige krav øges disse år. Dette er grunden til, at elever ikke uden videre kan blive fritaget for bl.a. dansk og engelsk. Det er vigtigt at gennemføre folkeskolen med så mange fag som muligt, fordi det er forudsætningen for at gennemføre en senere ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt at finde en løsning, således at din søn ikke opgiver fagene på grund af et misforhold til en lærer. Den kommunale ungdomsskole er en oplagt mulighed og for mig at se mere relevant end erhvervsarbejde for en dreng på din søns alder. Drøft mulighederne igennem med din søn. Han har en alder, hvor en del af ansvaret for en løsning er hans.

Jeg håber, I finder en holdbar løsning, således at din søn fortsætter skolegangen de sidste 1½ år, hvor han er undervisningspligtig, enten ved en ordning i klassen eller ved en ordning, hvor undervisningen gives i en anden klasse eller i den kommunale ungdomsskole. Endelig har du muligheden for at vælge en anden folkeskole. Der er frit skolevalg.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

25. februar 2015

af

mj

Læs også

24.09.10
Datter hjemme på sjette uge pga. mobning
Om sygdom som følge af mobning
17.09.10
Adfærdsproblemer
Om elev med adfærdsproblemer