Andet

Andet

Jeg er i tvivl om, hvad vi skal stille op med vores barns skoleliv. Jeg har set på de øvrige punkter, men der er noget andet galt hos os.

I dette menupunkt følger en belysning af en række problemfelter, som har berøring med forhold, der ikke er direkte relateret til skolens undervisning, men som alligevel har stor betydning for dit barns skolesucces, fx dit barns sundhed, erstatningsforhold, eller måske ønsker I jeres barn på efterskole, eller det kan være, at jeres barn på en eller anden måde er endt i mere eller mindre kriminelle forhold. De eksisterende regler og handlemuligheder på disse områder er belyst herunder. Hvis dit problem ikke er dækket ind hermed, så ring til Forældrerådgivningen og få en drøftelse af dit barns skolesituation og handlemuligheder.

Skolesundhedstjeneste

Den kommunale skolesundhedstjeneste omfatter skolelæge-, skolesundhedsplejerske- og skoletandlægeordning. Alle dele er af stor betydning for børns trivsel i skolen; således kan en god skolesundhedsplejerske være et frirum for børn, der lider af skolefobi, anoreksi eller andre former for belastet skoleliv, jf. menupunkt 13. Skolesundhedstjenesten skal fremme børns sundhed og trivsel ved vederlagsfrit at tilbyde alle børn og unge sundhedsvejledning om den enkeltes fysiske og psykiske helbredstilstand indtil undervisningspligtens ophør; for børn og unge med særlige behov er der øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved en sundhedsplejerske eller en læge.

Kommunalbestyrelsen skal også tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje på offentlige klinikker eller hos praktiserende tandlæger, som kommunalbestyrelsen indgår aftale med. Kommunalbestyrelsen yder også tilskud til børn under 16 år, der modtager børnetandpleje i privat tandlægepraksis, hvis der ikke er skoletandplejeordning.

Ved smitsomme sygdomme involveres embedslægen, hvis opgaver er bestemt af sundhedsloven og epidemiloven. Embedslæger, ofte speciallæger i samfundsmedicin, varetager tilsyn, overvågning og sundhedsfaglig rådgivning om folkesundhed og lokalsamfundets sundhedsproblemer. I relation til børn og unge er embedslægen især involveret i rådgivning og forebyggende opfølgning om miljø og hygiejne og smitsomme sygdomme i daginstitutioner og skoler. Ved epidemier og særligt smitsomme sygdomme, fx meningitis, involveres embedslægen, jf. menupunkt 12 "Fravær" (om smitsomme sygdomme). Det er som regel skoleledelsen, der henvender sig til embedslægen, når forældre har meddelt, at deres barn lider af en smitsom sygdom.

Erstatningsspørgsmål

Et andet spørgsmål, der jævnligt kan være aktuelt for forældre, er, om man har erstatningsansvar for de uheld, ens barn kan komme til at forårsage. Det tilrådes her, at man henvender sig til Forsikringsoplysningen, der på sin hjemmeside præsenterer sig som en ”non-profit” service fra brancheorganisationen for Forsikring & Pension; http://www.forsikringogpension.dk/forsikring/Forsikringsoplysningen/Sider/Forsikringsoplysningen.aspx. Generelt gælder imidlertid, at enhver person er ansvarlig for den skade, han eller hun forvolder andre, ikke mindst hvis han eller hun har handlet culpøst, dvs. forsætligt eller uagtsomt og på anden måde, end en god og fornuftig person – bonus pater familias – ville have handlet i den givne situation, så skaden kan sige at være en påregnelig følge af barnets adfærd. Ved skader på ting eller personer i skolen vil barnet, hvis det har handlet culpøst, personligt kunne ikendes erstatningspligt. Ved fælles forældremyndighed hæfter begge forældre som udgangspunkt solidarisk, idet hæftelsesansvaret dog kan dækkes af en ansvarsforsikring. I skoletiden er forældrenes tilsynspligt overtaget af skolen, og hvis det her er et svigtende tilsyn, der medfører, at børn volder skade, kan den tilsynshavende medarbejder blive ikendt erstatningsansvar for den skete skade. Kommunerne kan, men har ikke pligt til at tegne forsikringer for skolelever. Elever, der ved deltagelse i erhvervspraktik o.l. kommer til skade eller forvolder på andres person eller ejendele mv., har ret til ydelser efter reglerne i arbejdsskadeloven.

Efterskoler

Efterskoler er frie kostskoler, hvor der er en forældrebetaling for kost, logi og undervisning. Derfor kan det være af interesse at undersøge tilskudsmuligheder til efterskoleophold. Alle danske elever får statstilskud til et efterskoleophold, beregnet efter forældrenes indtægt to år forud for efterskoleopholdet. Bopælskommunen er ikke forpligtet til at refundere hele eller dele af forældrebetalingen, men nogle kommuner har en kommunal tilskudsordning, hvor forældre kan ansøge kommunen om tilskud. Hvis kommunen har henvist eleven til en efterskole, efter folkeskolelovens § 22 stk. 1, nr. 4, fordi den ikke selv har et relevant undervisningstilbud, skal kommunen betale den fulde udgift. Der kan søges udover statsstøtten søges om individuel supplerende støtte af forældre, der har svært ved at finansiere deres barns efterskoleophold. Det er den pågældende efterskole, der afgør, i hvilket omfang der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen.

Vold eller kriminalitet

Bekymrende for både forældre og andre er det, hvis ens barn involveres i vold eller kriminelle forhold i skolen, som rækker ud over skolens umiddelbare sanktionsmuligheder, jf. menupunkt 6 "Sanktioner". Til forebyggelse heraf er etableret det såkaldte SSP-samarbejde, hvor Skole, Socialforvaltning og Politi på lokalt plan samarbejder om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet går først og fremmest ud på at afdække årsagerne til, at børn og unge begår kriminalitet, og på at bearbejde disse årsager. Et centralt spørgsmål i SSP-samarbejdet er udveksling af oplysninger mellem de tre forskellige forvaltningsmyndigheder, hvilket ikke umiddelbart er muligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Det resulterede i 1990 i, at der i retsplejeloven ved indsættelse af § 115 b blev åbnet mulighed for, at parterne i SSP-samarbejdet kan videregive nødvendige personoplysninger uden samtykke. Oplysninger fra SSP-samarbejdet må ikke videregives ved efterforskningen af straffesager, og forældrene og den unge selv bør som hovedregel inddrages i løsningen af problemerne. Hvis der kun opnås samtykke fra den ene af forældrene og/eller den unge, skal myndighederne i den enkelte sag vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet uden det manglende samtykke. Deltagerne i SSP-samarbejdet har selvsagt tavshedspligt, jf. menupunkt 14 om underretningspligt med hensyn til tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. I få tilfælde er kriminalforebyggende tiltag ikke nok. Når voldsepisoder forekommer i skolen, er det op til forældrene og/eller den enkelte skole at vurdere og beslutte, om hændelsen skal anmeldes til politiet. Enhver kan anmelde en voldsulykke til politiet, men ingen har anmeldepligt. Anmeldelse kan ske ved at ringe til eller møde op hos politiet, så der kan optages rapport. Anmeldelse til politiet er en nødvendig forudsætning for at rejse krav om erstatning i forhold til offererstatningsloven. I særlige tilfælde kan kravet om politianmeldelse dog fraviges. Man skal være opmærksom på, at både den voldsramte og eventuelle vidner kan blive indkaldt som vidner i en eventuel retssag. Ved en anmeldelse kan sagen desuden inddrage de sociale myndigheder.

Hvad kan du selv gøre?

De mange forskellige situationer, man som forældre kan blive involveret i på grund af sit barns situation, kan ofte give anledning til frustration. Det er derfor vigtigt at søge råd hos personer og organisationer, der har erfaring i, hvordan man kan arbejde sig hen imod løsninger. Kender man ikke den direkte vej hertil, kan Forældrerådgivningen hjælpe med såvel direkte rådgivning som henvisning til andre organisationer, som på et givet område kan trække på større ekspertise.

Senest opdateret den

29 juni 2017

af

mj

Læs også

10.04.14
Fravær fra undervisningen
Læs om lovligt og ulovligt skolefravær.
04.04.14
Ordensregler og sanktioner
Skolens ansatte skal samarbejde med elever og forældre om at skabe et godt undervisningsmiljø. Et godt undervisningsmiljø er bl.a. kendetegnet ved et...