Aktindsigt i min søns skolejournal

Aktindsigt i min søns skolejournal

Om aktindsigt

Spørgsmål:

Hej

Jeg har en søn på 11½ år, som gik to år i børnehaveklasse og i dag går i 4. klasse.

Jeg har bedt om aktindsigt men er overrasket over, at der ikke ligger noget for de sidste fire år. Min søn har tidligere bl.a. gået i specialgruppe på skolen et par gange om ugen (to voksne til seks børn). Han har gået til læseløft i godt et år (dvs. en halv time dagligt, en lærer og ham).

Jeg undrer mig over, at der ikke er nogen referater og status over hans færden, og specielt over de to ovenstående ting, som er foregået på skolen med skolens egne ansatte, da det efter min mening er forholdsvis store tiltag. Bør der ikke være det? Og bør der ikke være af skole-hjemsamtaler og kommunikation mellem

Skole og hjem i forhold til aftaler og handleplaner? Hvad skal der ligge i et barns skolejournal?

Venligst
M


Svar:

Kære M

Tak for din mail, hvor du spørger til aktindsigt i din søns skolejournal. Du oplyser, at din søn går i 4. klasse, har gået børnehaveklassen om, og at han har modtaget hjælp i skolen i form af støtte i en lille gruppe et par gange om ugen samt været deltager i en læseløftgruppe i godt et år. Du har bedt om skolens sagsakter om din søn, og du har ikke fået hverken referater eller statusbeskrivelser. Nu vil du gerne vide, om skolen har pligt til at have sådanne notater, ligesom du vil vide, om der ikke bør være noget om skole-hjemsamtaler eller anden kommunikation mellem skolen og hjemmet i barnets skolejournal.

Skoler fører optegnelser vedrørende de enkelte elever, men der er ingen faste krav til registreringer bortset fra, at fravær skal registreres, ligesom fritagelse for fag eller andre fravigelser fra lovgivningsbestemte forhold, fx fritagelse for deltagelse i centrale prøver og test. Ved skoleflytning skal alene fremsendes meddelelse om eventuel specialundervisning eller andre særlige undervisningsforhold.

Der er ikke centrale regler om registrering eller journalindhold. Der er dog en undtagelse, som kan være relevant for din søn. Der kunne ikke indtil sidste skoleår iværksættes specialundervisning uden henvisning til og udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Vurderingen herfra skal være skriftlig og tilsendes båden skolen og forældrene, og en sådan udtalelse vil normalt være en del af elevens journal, men den må ikke videresendes til andre medmindre der er samtykke hertil fra forældrene. Oversidning i en klasse har tidligere forudsat forældrenes accept, derfor burde der også være et dokument, der belyste baggrund for og accept vedrørende oversidningen, idet det jo betyder, at din søn får ret til en længere skolegang. Nye regler betyder imidlertid, at der kan ske henvisning til specialundervisning uden inddragelse af PPR, og i så fald vil der ikke foreligge en rapport herfra, men her er reglen, at forældrene skal tilslutte sig.

Jeg undrer mig over, at der ikke foreligger en PPR-udtalelse i forbindelse med din søns deltagelse i de nævnte støtteordninger, idet de kan sidestilles med specialundervisning, men forklaringen kan være, at det er aktiviteter, som har været åbne for alle, uden at der er sket henvisning fra PPR, og at du som forældre ikke har anmodet om en PPR-vurdering. I så fald kan sådanne aktiviteter godt iværksættes uden skriftlig registrering heraf, men lovgivningen er sådan, at du som forældre har ret til at få en henvisning af din søn til PPR med henblik på en udredning af årsager til eventuelle problemer og med henblik på tilrettelæggelse af den mest hensigtsmæssige støtte. I så fald har du ret til en skriftlig rapport.

Meget ofte fører skolen ikke notater af blivende karakter om, hvorledes forældresamarbejdet fungerer, og hvad der har været temaet herfor. Det kan være, at den enkelte lærer gør sig nogle notater, og hvis de gemmes på skolen, skal de være tilgængelige for aktindsigt. Der er ikke tradition i folkeskolen for systematiske registreringer, velsagtens fordi målsætninger og fag er bestemt i forvejen fra centrale myndigheder, men så snart der er afvigelser herfra, bør der være større tydelighed, således at både målsætninger, undervisningsforløb og resultater registreres. Det er der også lærere, der gør i specialundervisningen, hvor der ofte arbejdes med individuelle undervisningsplaner, og i så fald har eleven gerne en bog, hvori registrering og vurdering foretages, og hvor denne bog også er til forældrenes orientering. Med den støtte din søn har modtaget ville det være naturligt, at der forelå vurderinger af hans individuelle forløb, men der er ikke regler herfor. Der har imidlertid været kritik af den manglende information om elevernes udbytte af undervisningen til forældrene. Derfor er der af Folketinget vedtaget en ny lovgivning, der stiller krav om skriftlig dokumentation. Der skal nu udarbejdes planer i forhold til den enkelte elev, såkaldte elevplaner. De skal sikre, at der er kommunikation med forældrene om den enkelte elev, og heri skal både faglige og sociale forhold beskrives med hensyn til mål og rammer og med hensyn til udbytte og evaluering af undervisningsforløbet. Du kan læse reglerne herom i bekendtgørelse nr. 750 af 13. juli, 2009. Fra og med skoleåret 2009/2010 har skolerne været forpligtet til at udfærdige skriftlige elevplaner, der mindst én gang årligt skal gives til forældrene. Sådanne planer vil det være naturligt at opbevare i elevens journal på skolen, fordi de er skriftlige sagsakter. Men det er altså også planer, som du som forældre i forvejen skulle kende, fordi de udgør "rygraden" i skole-hjemsamarbejdet.

Der er således i de senere år stillet stærkere krav til skolernes skriftlighed om de enkelte elever, og dermed også til forekomsten af relevante sagsakter på skolen. Du kan med henvisning til reglerne om elevplaner forvente, at der er opbevaret sådanne i skolens elevarkiv. Du kan som nævnt også forvente, at der, såfremt der er vurderinger fra PPR eller der er indgået aftaler om oversidning, er akter, der dokumenterer dette. Herudover er der ikke krav om registreringer. Både forældre og skoler har gennem tiden været meget tilbageholdende med for detaljerede beskrivelser af eleverne, fordi sådanne oplysninger ofte ville kunne være til mere skade end gavn for eleven. Der er altså inden for de senere år kommet bestemmelser, som stiller krav om en vis dokumentation. Den skal imidlertid være kendt af forældrene, idet der ikke skal arkiveres oplysninger, som forældrene ikke er bekendt med. Skolen er ikke et behandlingssted, og der kan kun videregives oplysninger om en elev med forældrenes samtykke, med mindre der er tale om helt specielle forhold, der kan give anledning til underretning til det sociale system, men i så fald skal forældrene også orienteres, selv om de ikke kan modsætte sig.

Det er skolelederen, der har ansvaret for, hvad der opbevares på skolen af skriftlige elevoplysninger. Det er derfor skolelederen, du skal henvende dig til med spørgsmål i relation til oplysninger om din søn og om forældresamarbejdet.

Jeg håber at have belyst dine spørgsmål.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

10. april 2015

af

mj

Læs også

27.02.14
Modvilligt skift fra specialklasse til almindelig klasse
Om klasseskift
06.05.13
Erklæret uegnet til gymnasiet trods god faglighed
Om egnethed til gymnasiet